Øko-designkrav til elektromotorer

Kommisjonens forordning (EF) Nr. 640/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av elektromotorer (EØS-relevant tekst)...

Commission Regulation (EC) No 640/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electric motors ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2009

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. På vegne av Kommisjonen har det blitt utarbeidet en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete øko-designkrav til elektromotorer har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemslandene, berørt bransje og interesseorganisasjoner i et konsultasjonsforum den 27. mai 2008. Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for øko-design og energimerking av energibrukendeprodukter (EELEP) den 11. mars 2009. Forordningen ble deretter oversendt til Europaparlamentet for gjennomgang og godkjenning.

Kommisjonsforordningen ble endelig vedtatt 22. juli 2009 og den trådte i kraft 12. august 2009.

Forordningen ble vedtatt i EØS-komiteen den 11.02.2011.

Forordningen ble gjennomført i norsk rett 23.02.2011.

Forordningen anvendes i Norge fra den 01.03.2011

Sammendrag av innhold

Forordningen om fastsettelse av øko-designkrav til elektromotorer er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, Øko-designdirektivet (2005/32/EC) ( se eget EØS-notat). 

EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Øko-designkravene for elektromotorer kan redusere EUs årlige elforbruk med 135 TWh per år innen  år 2020.

Øko-designdirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.

Øko-designdirektivet (Framework directive on Eco-design of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av EØS-avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens § 4a. Forordningen om øko-designkrav til elektromotorer stiller krav til både energieffektivitet og produktinformasjon.

Tidsplan for energieffektivitetskravene:

Virkningsdato

KravKommentar
16. juni 2011Elektromotorenes effektivitet skal minst tilsvare effektivitetsklasse IE2IE2 er definert i forordningens bilag I, pkt. 1.
01. januar 2015Motorer med merkeytelse på 7,5-375 kW skal enten ha en effektivitet tilsvarende effektivitetsklasse IE3,  eller oppfylle kravene i effektivitetsklasse IE2, og være utstyrt med en frekvensomformer.

IE3 er definert i forordningens bilag I, pkt. 1.

IE2 er definert i forordningens bilag I, pkt. 1.

01. januar 2017Motorer med merkeytelse på 0,75-375 kW skal enten ha en effektivitet tilsvarende effektivitetsklasse IE3, eller oppfylle kravene i effektivitetsklasse IE2, og være utstyrt med en frekvensomformer.

IE3 er definert i forordningens bilag I, pkt. 1.

IE2 er definert i forordningens bilag I, pkt. 1.

Krav om produktinformasjon innføres trinnvis til de samme datoene.  

Merknader

Det gjøres oppmerksom på at et omarbeidet øko-designdirektiv - "recast" (2009/125/EF) trådte i kraft 20. november 2009. Dette erstatter direktiv 2005/32/EC som er en del av EØS-avtalen. Hovedendringen i det omarbeidede direktivet er at anvendelsesområdet utvides til å omfatte energirelaterte produkter. Dette er et rammedirektiv som de ulike forordninger under ecodesign-direktivet nå vil bli forankret i fremover. Det omarbeidede ecodesign-direktiv er EØS-relevant og krever et eget EØS-vedtak. Her er det en egen prosess med utarbeiding av EØS-vedtak.

Vurdering

Gjennomføringen av forordningen i norsk rett krever ikke lovendringer, men ble gjennomført ved en forskrift hjemlet i produktkontrolloven § 4a.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 640/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0640

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.08.2009
Frist returnering standardskjema: 15.09.2009
Dato returnert standardskjema: 28.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.02.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2010
Høringsfrist: 15.11.2010
Frist for gjennomføring: 12.02.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: