Bulgaria endring virksomhetslister-melk

Kommisjonsvedtak 2009/27/EF av 12. januar 2009 om endring av tillegget til vedlegg VI til rettsakten om Bulgarias og Romanias tiltredelse og som angår visse meierivirksomheter i Bulgaria ...

Commission Decision 2009/27/EC of 12 January 2009 amending the Appendix to Annex VI to the Act of Accession of Bulgaria and Romania as regards certain milk processing establishments in Bulgaria ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.03.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene

Sammendrag av innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Bulgaria og Romania tiltrådte fellesskapet fra 1. januar 2007 og dermed fikk markedsadgang til EØS-området, også når det gjelder animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det innvilget overgangsordninger for Bulgaria bl.a. for melk. Overgangsordninger er ofte benyttet for stater som har søkt medlemskap i EU eller tredjeland som ønsker å bringe varer inn EØS-området. Overgangsordningen kan være av ulik varighet, men skal sikre at kun varer som tilfredsstiller alle regelverkskrav på de respektive områder tillates å komme inn i EØS-området.

Bulgaria skal sikre en gradvis oppfylling av at alle regelverkskrav oppfylles i landets virksomheter og må sørge for at de som etter hvert tilfredsstiller alle krav står på lister over godkjente virksomheter, og at de som ikke tilfredsstiller disse kravene står på andre lister. Dette skal skje innen en gitt frist. Varer som er produsert uten å tilfredsstille alle relevante regelverkskrav, kan inntil videre omsettes på det nasjonale marked i Bulgaria.

Ved inspeksjoner og dialog med Bulgarske kompetente myndigheter er det framkommet at det er noen virksomheter som trenger lenger tid for å kunne tilfredsstille alle gitte regelverkskrav i rettsaktene (EF) 853/2004 og (EF) 852/2004, som angir hygieneregelverk på området. Disse virksomhetene har også vært listeført. En virksomhet er ført opp her.

Det er i angjeldende rettsakt, som gjelder Bulgaria, utarbeidet et oppdatert vedlegg med lister over meieri-bearbeidingsvirksomheter, som nå har anledning til å sende varer til EØS området, fordi de på dette tidspunktet oppfyller alle regelverkets krav. Disse listene har fortløpende vært revidert i prosessen fram mot og etter tiltredelsestidspunktet. Tre nye virksomheter er oppført her og en utgår.

Bulgarske kompetente myndigheter skal fortløpende informere Kommisjonen om endringer på dette området.

Rettsakten er rettet til medlemsstatene.

Rettsakten er i tråd med medlemslandets og anbefaling  fra EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH).

Merknader
Rettslige konsekvenser:

Norge har ikke hatt praksis for å utarbeide regelverk på området, men vist til EUs hjemmeside, hvor slike lister oppdateres fortløpende. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/27/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0027

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.01.2009
Frist returnering standardskjema: 06.03.2009
Dato returnert standardskjema: 27.03.2009
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen