Import kjøtt

Kommisjonsvedtak 2009/148/EF av 19. februar 2009 om endring av vedtak 2008/883/EF med hensyn til Brasil og dato for når import til Fellesskapet av ferskt kjøtt av storfe kan godkjennes...

Commision Decision 2009/148/EF of 19 February 2009 amending Decision 2008/883/EC as regards Brazil concerning the date for which imports into the Community of certain fresh bovine meat are authorised...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 25.02.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer datoen for hvor lenge kjøtt fra deler av Brasil kan importeres til fellesskapet.

Tidsrommet når det er tillat å importere utbeinet og modnet storfekjøtt fra visse deler av Brasil (BR-1) fra dyr slaktet på eller før 1. desember 2008, forlenges fra 14. januar (2008/883/EF) til 30. juni 2009.

Rettsakten endrer vedtak 883/2008/EF som er siste endring av vedtak 79/542/EF. BR-1-området endringen gjelder for, er BR-1 definert i vedtak 2008/642/EF.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 3. juli 2008 nr.784 om import av ferskt kjøtt mv av landpattedyr fra tredjestater.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/148/EF
Celexnr.: 32009D0148

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen