Endring av svartelisten for flyselskaper

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (svartelisteforskriften)...

Commission Regulation (EC) no 1131/2008 of 14 November 2008 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subjekt to an operating ban within the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Sammendrag av innhold

Beskrivelse: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste (”svarteliste”) over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.  Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og  rådsforordning  (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.  Kommisjonsforordningen (EF) nr 474/2006 inneholder den første svartelisten, og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008.  Kommisjonsforordning (EF) nr 1131/2008 er den niende oppdatering av svartelisten og den har skjedd etter de vanlige prosedyrer beskrevet i basisforordning 2111/2005 og 473/2006.  Oppdateringen gjelder for det første flyselskap fra Angola. Det var en langvarig diskusjon mellom ASC (Air Safety Committee) komiteens medlemmer. I en inspeksjon fra ICAO fra 26.november til 5. desember 2007 ble det gjort 46 findings som viser alvorlige mangler når det gjelder implementering av lovverk ang sertifisering utdanning og trening av teknisk og operativt personell. Kommisjonen utførte en inspeksjon fra 18. til 22. februar 2008 og kom fram til samme resultat. Det har vært tatt kontakt med angolske luftfartsmyndigheter flere ganger, men det er ikke mottatt tilfredsstillende svar fra dem.  Alle medlemsdelegatene var enige i at hovedproblemet var at luftfartsmyndighetene i Angola ikke viser tilstrekkelig evne eller vilje til å ta myndighetsansvaret inn over seg. Diskusjonen besto i om man økte flysikkerheten mest ved å sette alle flyselskap fra Angola på ”svartelistens” Annex A, som gir en oversikt over hvilke land og/eller flyselskaper som har et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Alternativt ble det foreslått å avvente til neste møte for å i mellomtiden satse på å hjelpe dem til å nå ICAO-standard.  Det ble på møtets siste dag besluttet å sette alle flyselskap fra Angola på Annex A. Komiteen besluttet imidlertid å ta kontakt med angolske luftfartsmyndigheter rett etter møte var avsluttet, for å tilbyd  hjelp i arbeidet med å komme ut av Annex A.  Forhold knyttet til luftfartsmyndighetene i Kambodsja (SSCA) var diskutert i forrige møte i ASC da det i en audit av ICAO ble uttrykt bekymring for om SSCA kunne ivareta sine internasjonale forpliktelser.  SSCA har i det siste inndratt AOCene (Air Operator Certificate) til 4 selskaper og suspendert en AOC for 6 mnd. Komiteens leder foreslår at det blir forsøkt opprettet en ekspertgruppe dekket av EU midler for å bistå SSCA. Komiteen beslutter å sette selskapet Siem Reap Airways Internasjonal fra Kambodsja på Annex A.  Luftfartsmyndighetene i Equatorial Guinea har besluttet å gi AOC til EGAMS og Star Equatorial Airlines. På grunn av manglende tiltro til CA (Competent Authorities) håndhevelse av sin myndighet, settes disse to selskapene inn på Annex A.   Når det gjelder Kirgisistan har CA fratatt AOC fra  følgende fem selskaper; Asia Alpha Airways, Artik Avia, Esen Air, Kyrgyzstan Airlines og Osh Air.  Disse selskapene har opphørt med sin virksomhet og står på bakken og fjernes derfor fra Annex A.   Luftfartsmyndighetene i Sierra Leone har informert om at de har inndratt AOC til Bellview Airlines, og at selskapet har opphørt med sin virksomhet, selskapet fjernes derfor fra Annex A.Ukrainske luftfartsmyndigheter møtte for komiteen sammen med representanter for selskapet Ukraine Cargo Airways. Hensikten var å få forannevnte selskap og Ukrainian Mediterrainian Airlines ut av Annex A. Komiteen besluttet å beholde dem på Annex A og oppfordret til hyppig kontroll av Ukrainske fartøy. Komiteen har åpnet sak mot luftfartsmyndighetene i Filippinene (CAAP), representanter for CAAP møtte for komiteen, og la fram en plan for implementering av regelverk. Komiteen besluttet å ikke sette alle filippinske selskaper på Annex A som følge av dette møtet men vil sende en ekspertgruppe før neste møte i ASC.

Merknader

 Rettsaktene omtalt ovenfor er innarbeidet i norsk rett på grunnlag av EØS-komiteens beslutning nr 13.2008  Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Felleskapet. Forordning  1131/2008  inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten for forordningen 2111/2005. Forordning 1131/2008 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 17.11.2008 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (svartelisteforskriften), i påvente av at rettsakten tas inn i EØS avtalen. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaktene som omhandler oppdateringer av svartelisten har tidligere vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget har tidligere funnet rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)1131
Rettsaktnr.: 1131/2008
Basis rettsaktnr.: 2111/2005
Celexnr.: 32008R1131

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2008
Frist returnering standardskjema: 19.11.2008
Dato returnert standardskjema: 19.11.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 015/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen