Såvarer - omsetningsbegrensning

Kommisjonsdirektiv 2008/124/EF av 18. desember 2008 om begrensning av omsetning av såvare av visse arter av fôrvekster og olje- og fibervekster til såvare kun av klasse basis og klasse sertifisert...

Commission Directive 2008/124/EC of 18 December 2008 limiting the marketing of seed of certain species of fodder plants and oil and fibre plants to seed which has been officially certified as "basic seed" or "certified seed" ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte 03.07.2009. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten er kun en teknisk sammenstilling av to tidligere fastsatte rettsakter (kommisjonsdirektivene 75/502/EØF og 86/109/EØF) som over tid har vært gjennom flere endringer. Det var nå ansett som hensiktsmessig å få samordnet og klargjort bestemmelsene gjennom å fastsette et helt nytt direktiv.

Det materielle innholdet i 2008/124/EF gjelder en avgrensning av omsetning av såvare av en rekke arter av fôr- og olje-/fibervekster til kun klasse basis og klasse sertifisert. Disse klassene innebærer en offentlig sertifisering. Det er dermed ikke tillatt å omsette såvare av klasse handelsfrø for de aktuelle artene, en klasse der såvaren ikke er offentlig sertifisert.

Merknader

Rettsaktene 75/502/EØF og 86/109/EØF er tidligere implementert i Norge gjennom fastsettelse i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. 2008/124/EF skulle derfor i utgangspunktet kun kreve endring i hjemmelsfeltet i nevnte forskrift. Ved gjennomgangen av innholdet i direktivet har det imidlertid vist seg at det er enkelte mangler ved gjennomføringen i såvareforskriften. Primært gjelder det at avgrensningen for omsetning som klasse handelsfrø ikke er gjort gjeldende for alle de arter som er fastsatt i direktivet. I praksis vil dette neppe ha betydning i Norge, da omsetning av klasse handelsfrø så langt ikke har vært praktisert her i landet. Mattilsynet tar imidlertid sikte på å foreta de nødvendige rettinger i forskriften så snart som mulig, fortrinnsvis samtidig med andre forestående endringer.

Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Høring hos næringen har ikke vært ansett som nødvendig da rettsakten ikke medfører noen materielle endringer. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/124/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0124

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2009
Frist returnering standardskjema: 24.02.2009
Dato returnert standardskjema: 26.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.07.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.07.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 19.02.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker