Vet - endring liste over "MKS-laboratorier"

Kommisjonsvedtak 2008/339/EF av 25. april 2008 som endrer vedlegg XI til Rådsdirektiv 2003/85/EF angående listen over laboratorier som er godkjent til å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus....

Commission Decision 2008/339/EC of 25 April 2008 amending Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og ble vedtatt av EØS-komitéen 29.05.2009. Den ble innlemmet i vedlegg 1, kapittel 1, del 3.1, Nr. 1.a.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder en liste over nasjonale laboratorier som er godkjent for å håndtere levende munn- og klauvsykevirus for forskning og diagnostiske hensyn. Denne listen erstatter listen i direktiv 2003/85/EF vedlegg XI del A. Endringene angår oppføringer under Danmark, Latvia, Slovenia og Nederland.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/339/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/0085/EF
Celexnr.: 32008D0339

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2008
Frist returnering standardskjema: 11.06.2008
Dato returnert standardskjema: 28.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.05.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 055/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.05.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker