Vet - import av fugler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1294/2008 av 18. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til Fellesskapet og karantenebetingelsene for dette...

Commission Regulation (EC) No 1294/2008 of 18 December 2008 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.01.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 8. januar 2009.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 23. januar 2009 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. Forskriften ble fastsatt av det sentrale Mattilsynet uten høring jf. matloven § 23 tredje ledd og er sendt til Lovdata for kunngjøring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedlegg V til forordning (EF) nr. 318/2007 over karanteneanlegg og -sentra i EØS som er godkjent for mottak av fugler fra tredjestater. Endringer i forhold til forrige liste er at ett anlegg i Frankrike og ett anlegg i UK er føyd til. Videre er ett anlegg Tyskland fjernet mens et nytt er føyd til.  

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrhelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Norske importører kan importere fugler fra tredjestater via godkjente karanteneanlegg eller -sentra i andre EØS-stater. Endringer i listen over godkjente anlegg/sentra påvirker således omfanget av karantenetilbudet norske importører prinsipielt sett vil kunne benytte seg av. Utover dette medfører ikke rettsakten konsekvenser for noen her i landet.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1294/2008
Celexnr.: 32008R1294

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.01.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 23.01.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.01.2009

Lenker

Til toppen