Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EE-produkter

Kommisjonsbeslutning 2009/428/EF av 4. juni 2009 og Kommisjonsbeslutning 2009/443/EF av 10. juni 2009 om endringer i vedlegg til direktiv 2002/95/EF....

Commission Decision 2009/428/EC of 4 June 2009 and Commission Decision 2009/443/EC of 10 June 2009 amending for the purposes of adapting to technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.07.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.08.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2009/428/EF ble vedtatt 4. juni 2009, og Kommisjonsbeslutning 2009/443/EF ble vedtatt 10. juni 2009. Beslutningene ble innlemmet i EØS-avtalen 11. juni 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 66/2010.

Sammendrag av innhold

Innhold av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) reguleres gjennom bestemmelser i direktiv 2002/95/EF som trådte i kraft 1. juli 2006. Direktiv 2002/95/EF er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten. Direktiv 2002/95/EF - med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Gjennom bestemmelser i Kommisjonsbeslutning 2006/691/EF ble det gitt tillatelse til at bly som forurensning i RIG (Rare Eart Iron Garnet) Faraday-rotatorer til bruk i fiberoptisk kommunikasjonsutstyr fortsatt kunne benyttes i mangel av tilfredsstillende alternativer. I henhold til bestemmelser i direktiv 2002/95/EF skal Kommisjonen gjennomgå unntak gitt for visse materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk utstyr. 

Gjennom Kommisjonsbeslutning 2009/428/EF gjennomgås unntaket for bly i RIG Faraday-rotatorer. Etter å ha utført den tekniske og vitenskapelige vurderinger anser Kommisjonen at RIG Faraday-rotatorer som overholder de maksimale konsentrasjonsverdiene fastsatt i direktiv 2002/95/EF nå er tilgjengelige, og at unntaket gitt i denne sammenheng derfor bør revideres. Direktiv 2002/95/EF endres derfor i overensstemmelse med dette. Under konsultasjonen fremkom det behov for å sikre at produsentene fikk tilstrekkelig tid til å tilpasse RIG Faraday-rotatorene til bestemmelsene om begrensningene for bruk av bly i direktiv 2002/95/EF. Punkt 22 i vedlegget til direktiv 2002/95/EF erstattes derfor med følgende tekst: "Bly som forurensning i RIG (rare earth iron garnet) Faraday-rotatorer til bruk i fiberoptisk kommunikasjon inntil 31. desember 2009". Det vil si at dette spesifikke unntaket opphører etter 31. desember 2009.

Gjennom Kommisjonsbeslutning 2009/443/EF gis det tillatelse til at bly, kadmium og kvikksølv kan benyttes i visse spesifikke materialer i noen komponenter siden det foreløpig har vist seg vanskelig å finne tilfredsstillende alternativer. Gjennom Kommisjonsbeslutning 2009/443/EF gis det tillatelser til å benytte bly, kadmium og kvikksølv i følgende spesifikke produkter/komponenter hvorav noen av unntakene gis med tidsbegrensning:

  • Bly i loddemateriale til lodding av tynne kobbertråder med en diameter på 100 µm eller mindre i transformatorer.
  • Bly i cermetbaserte komponenter til trimmerpotensiometre.
  • Kadmium i fotoresistorer til optokoblere brukt i profesjonelt audioutstyr inntil 31. desember 2009.
  • Kvikksølv som katodeforstøvningsinhibitor i plasmaskjermer for likestrøm som inneholder høyst 30 mg pr. skjerm inntil 1. juli 2010.
  • Bly i overflatebehandling av høyspenningsdioder på en base av sinkboratglass.
  • Kadmium og kadmiumoksid i tykkfilmpasta brukt på aluminiumbundet berylliumoxid.

Merknader

Direktiv 2002/95/EF med senere endringer er gjennomført norsk rett gjennom forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av Kommisjonsbeslutningene 2009/428/EF og 2009/443/EF vil skje ved endringer i produktforskriften.

Forslag til unntak fra de generelle forbudene legges frem gjennom høringer (stakeholder consultations). Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) informerer om, og legger disse stakeholder konsultasjonene ut på sine hjemmesider - www.klif.no - slik at berørte parter kan uttale seg og gi innspill.

Norge deltar aktivt i arbeidet i EU på dette området, bl.a. gjennom deltakelse på møter og faglige innspill.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutningene 2009/428/EF og 2009/443/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og anses som EØS-relevante og akseptable.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0428/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/0095/EF
Celexnr.: 32009D0428

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.07.2009
Frist returnering standardskjema: 14.06.2009
Dato returnert standardskjema: 25.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 066/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen