Grenseverdier for rester av plantevernmidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1097/2009 av 16. november 2009 som endrer vedlegg II til Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 396/2005 når det gjelder maksimumsgrenseverdier for dimetoat, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomyl, oksydemeton-metyl, procymidon, tiodikarb og vinklozilin ...

Commission Regulation (EC) No 1097/ 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and the Council as regards maximum residue levels for dimethoate, ethephon, fenamiphos, fenarimol, methamidophos, methomyl, oxydemeton-methyl, procymidone, thiodicarb and vinclozil...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.07.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 16. november 2009.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for stoffene dimetoat, etefon, fenamifos, fenamirol, metamidofos, metomyl, oksydemton-metyl, procymidon, tiodikarb og vinklozilin. Årsaken er bekymringer for forbrukernes inntak.

EFSA (European Food Safety Authority) har vurdert de gjeldende grenseverdiene og kommet med forslag til nye som er sikre med henblikk på forbrukernes inntak.

Ettersom grenseverdiene er satt ned er det behov for overgangsbestemmelser for at normal markedsføring, prosessering og konsum av produkter som er lovlig produsert før denne forordningen trer i kraft, kan skje. Overgangsbestemmelsene går ut på at for disse produktene skal de gamle grenseverdiene fortsatt gjelde. Det er satt opp en liste over produkt/stoffkombinasjoner dette er aktuelt for. EFSAs vurdering viser at grenseverdiene for disse fortsatt ivaretar et høyt beskyttelsesnivå for forbrukerne. 

Merknader

Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endringer i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr. 

Administrative og økonomiske konsekvenser: Dette medfører ingen økte administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller næringslivet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Da grenseverdiene settes ned vil det føre til at forbrukerne blir mindre eksponert for disse stoffene.  

Dimetoat og etefon er godkjent til bruk i Norge. Etefon brukes i korn, men disse grenseverdiene blir ikke endret. Av de kulturene dimetoat er godkjent i settes grenseverdiene for hvete, hodekål og blomkål ned. Dette kan føre til at hvete må tas ut av bruksområdet i Norge. Stoffet skal vurderes for fornyet godkjenning i 2010 og da er det mulig at ny dokumentasjon vil vise at det likevel ikke blir nødvendig å ta hvete ut av bruksområdet. Rettsakten kan ha enkelte mindre konsekvenser for næringen.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten innlemmes også i EØS-avtalens vedlegg I, kapittel II (fòr).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1097/2009
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32009R1097

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2009
Frist returnering standardskjema: 01.01.2010
Dato returnert standardskjema: 11.02.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.12.2009
Høringsfrist: 05.03.2010
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker