Såvarer - endring botaniske navn

Kommisjonsdirektiv 2009/74/EF av 26. juni 2009 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til botaniske navn på planter, vitenskaplige navn på andre organismer og visse vedlegg til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og 2002/57/EF, på grunnlag av utviklin...

Commission Directive 2009/74/EC of 26 June 2009 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards the botanical names of plants, the scientific names of other organisms and certain Annexes to Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC and 2002/57/EC in the light of d...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.07.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter en rekke endringer av botaniske og andre vitenskaplige navn på organismer i rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF og 2002/57/EF om omsetning av såvarer av hhv. jordbruksvekster, såkorn, grønnsaker og olje- og fibervekster. Dette skyldes ønsket om å samordne bruk av slike navn i ulike internasjonale navnestandarder og organisasjoner.

Samtidig er maksimumsvekten for et såvareparti øket for noen arter under de samme direktiver, bl.a. for lupin, bønner og erter. Enkelte maksimumskrav til ugrasinnhold (strekbelg), minimum dyrkingsavstand (bomull) og minimum spireevne (naken havre, naken bygg og mais) er også endret.

Rettelse publisert i Official Journal 19.06.10 til kommisjonsdirektiv 2009/74/EF av 26. juni 2009 gjelder en oppretting slik at avstandskrav for bomull er omtalt ett og ikke to steder slik det var i direktiv 2009/74/EF. Videre er enkelte ord i betegnelsen på en klasse av såvare av bomull endret slik at denne er i tråd med hva som er brukt for andre arter.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Rettsakten medfører behov for endring i norsk regelverk da såvareforskriften også inneholder alle de botaniske og vitenskaplige navn som direktivet endrer. Det samme gjelder for de kvalitetskrav som endres. Rettelsen publisert i Official Journal 19.06.10 til kommisjonsdirektiv 2009/74/EF av 26. juni 2009 medfører ikke behov for endring i norsk regelverk da dette gjelder en art vi ikke har noen norsk såvareproduksjon av. Rettelsen får ingen praktisk betydning.

Endring og mest mulig samordning av botaniske/vitenskaplige navn mellom ulike internasjonale regelverk, organisasjoner, fagmiljøer m.v. er logisk og hensiktsmessig. Økning av maksimum partivekt fra dagens 25 t. til nå 30 t. for erter kan få en viss betydning i Norge, da det foregår en viss såvareproduksjon av denne arten her i landet. Effekten vil allikevel være helt marginal. Andre endringer av partivekter og kvalitetskrav vil ikke få betydning, da dette gjelder arter som ikke dyrkes i Norge i det hele tatt, eller som det ikke produseres såvare av for omsetning.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser utover såvarebransjens mulighet for en helt marginal besparelse av analyse- og sertifiseringskostnader ved produksjon av såvare av erter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvaglet fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/74/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0074

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.06.2009
Frist returnering standardskjema: 11.08.2009
Dato returnert standardskjema: 21.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2009
Høringsfrist: 01.12.2009
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 19.02.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker