Vet - KSP Tyskland

Kommisjonsvedtak 2009/423/EF av 26. mai 2009 om endring av vedtak 2008/855/EF som angår dyrehelsemessige kontrolltiltak rettet mot klassisk svinepest i Tyskland...

Commission Decision 2009/423/EC of 26 May 2009 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Germany...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.07.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA/EØS-statene. Mattilsynet tar sikte på å endre foreliggende forskrift uten høring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget til vedtak 2008/855/EF. 

Vedtak 2008/855/EF inneholder bestemmelser som skal hindre at utbrudd av klassisk svinepest (KSP) i medlemsstater sprer seg til andre områder innenfor fellesskapet. Et viktig redskap i den sammenheng er de godkjente bekjempelses- og nødvaksineringplanene som foreligger.

Kommisjonen har registrert at den epidemiologiske situasjonen i forbindelse med klassisk svinepest i de enkelte medlemsstatene, eller innenfor en stats områder, er ulik og det er derfor opprettet et vedlegg til rettsakten som inneholder tre områdelister basert på denne ulikheten. På den måten er det mulig å håndheve noe mindre rigide bestemmelser i omåder hvor kontrollen med sykdommen synes å være svært god - i motsetning til andre områder, hvor situasjonen er mer uoversiktlig.

Del I i vedlegget inneholder land/områder med en gunstig epidemiologisk situasjonen. Herfra kan det, på visse vilkår, gis tillatelse til at levende svin sendes til et annet (KSP-)restriksjonsbelagt område innen samme stat, men ikke til andre medlemsstater. Ferskt svinekjøtt og produkter som inneholder svinekjøtt kan sendes fra disse områdene til andre medlemsstater ettersom slike produkter ansees som langt mindre smittefarlige enn levende svin.

Del II omfatter land/områder hvor situasjonen i villsvin- eller i svinebesetningene ikke er fullt så gunstig. Herfra er det, hvis spesielle vilkår oppfylles, tillatt å sende ut ferskt svinekjøtt og svinekjøttprodukter, men ikke levende svin.

Del III skal omfatte land/områder fra hvor det, som en hovedregel, hverken kan sendes levende svin eller svinekjøtt/produkter til andre medlemsstater. Bare dersom svinekjøttprodukter eller tilberedte produkter som inneholder svinekjøtt er behadlet på en slik måte at viruset som forårsaker KSP er tilintetgjort og dersom produktet er tydelig merket med et spesielt merke/påskrift, kan slike produkter sendes til andre medlemsstater. Da skal også veterinærsertifikatet være påført et tillegg som godtgjør at disse produktene kommer fra besetninger i ikke-restriksjonsbelagte områder og at de oppfyller kravene som fremgår av vedtak 2008/855/EF.

Også all forsendelse av sæd, egg og embryo av svin, fra stater som er listet i en av de tre delene i vedlegget til en annen medlemsstat, er forbudt med unntak av sæd, som stammer fra råner som holdes på godkjente avlsstasjoner som ligger utenfor områder nevnt i vedlegget, og egg og embryo som stammer fra svin i besetninger også ligger utenfor områder nevnt i vedlegget.

Det skal også kunne dokumenteres at transportmidler som er brukt til transport av svin i områder som fremgår av vedlegget, er vasket og desinfisert etter hver transport.  

Medlemsstater som har områder nevnt i vedlegget er forpliktet til å holde Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene orientert om KSP-situasjonen i landet.

Siden det nå er påvist nye tilfeller av KSP i delstaten Rheinland-Pfalz, er det nødvendig å utvide de områdene som er nevt i vedlegget til vedtak 2008/855/EF til også å gjelde de nye områdene hvor sykdommen nå er påvist. 

De nye områdene i Tyskland blir føyd til Del I i vedlegget. 

Merknader

Rettsakten krever endring i Forskrift 16. februar 2009 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/423/EF
Celexnr.: 32009D0423

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.06.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 10.09.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen