Endringsdirektiv til sikkerhetsdirektivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/110/EF av 16. desember 2008 som endrer Direktiv 2004/49/EF om sikkerhet på fellesskapets jernbanenett (jernbanesikkerhetsdirektivet) ...

Directive 2008/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Directive 2004/49/EC on safety on the Community's railways (Railway Safety Directive)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.06.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Direktivet ble vedtatt 16.12.2008 og publisert i EU-tidende 23.12.2008.

Direktivet ble tatt inn i EØS-avatalen 12. mars 2010, og gjennomført i nasjonal rett 1. april 2011 gjennom forskrift 1. april 2011 nr. 351 om endring i forskrift om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften).  

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/110/EF av 16. desember 2008 som endrer direktiv 2004/49/EF om sikkerhet på Fellesskapets jernbanenett (jernbanesikkerhetsdirektivet), ble publisert i Official Journal 23. desember 2009. Direktivet er hjemlet i Romatraktaten, artikkel 71 (1).

Hovedinnholdet i endringsdirektivet går ut på at det i jernbanesikkerhetsdirektivet er innført en ny artikkel, artikkel 16 A, som inneholder bestemmelser om at det før kjøretøy tas i bruk eller benyttes på fellesskapets jernbanenett skal være utpekt en enhet (jernbaneforetak, infrastrukturforvalter eller innehaver) med ansvar for vedlikehold. Denne enheten skal registreres i det nasjonale kjøretøyregisteret. Når det gjelder godsvogner er det krav om at enheter som er ansvarlig for vedlikeholdet enten skal være sertifisert eller godkjent av nasjonal sikkerhetsmyndighet (i Norge Statens jernbanetilsyn). EU er i ferd med å vedta en forordning som etablerer kriterier for sertifisering av vedlikeholdsverksteder for godsvogner. Et slikt sertifikat skal gjelde i hele EU. En ny oppgave som pålegges den nasjonale sikkerhetsmyndigheten er å påse at kjøretøy er registrert i det nasjonale kjøretøyregisteret og at den sikkerhetsrelaterte informasjonen i registret er riktig og holdes oppdatert, jf, artikkel 16 (2) g.

Videre skal endringer i vedleggene til jernbanesikkerhetsdirektivet kunne endres av Kommisjonen, iht komitologiprosedyrene. Vedleggene omhandler detaljerte bestemmelser om felles sikkerhetsindikatorer, sikkerhetssytringssystemer, underretting om nasjonale sikkerhetsregler mv, jf. artikkel 26. 

Merknader

Endringene i jernbanesikkerhetsdirektivet er gjennomført i norsk rett gjennom endringsforskrift til forskrift 19. desember 2005 nr. 1621 om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften). Endringsforskriften ble fastsatt av Statens jernbanetilsyn 1. april 2011 og trådte i kraft samme dag.

Gjennomføringen av direktivet i norsk rett medfører ingen betydelige administrative eller økonomiske ulemper. Kravet til å registrere enhet med ansvar for vedlikehold i kjøretøyregisteret er allerede gjennomført i praksis i medhold av samtrafikkforskriften § 32. Videre er det bare for innehavere som er registrert som enhet med ansvar for vedlikehold av et kjøretøy at det påløper nye forpliktelser ved å sørge for at kjøretøy blir vedlikeholdt i henhold til de kravene som gjelder. Antallet kjøretøy som har tilordnet en enhet med ansvar for vedlikehold som er innehaver er begrenset i Norge, da flertallet av kjøretøy er tilknyttet jernbaneforetak eller infrastrukturforvalter som enhet med ansvar for vedlikehold. 

Sakkyndige instansers merknader

Endringsdirektivet var på høring i 2009 hos jernbaneforetak med lisens i Norge samt Jernbaneverket som infrastrukturforvalter. Høringsinstansene ble bedt om å komme med eventuelle merknader, herunder eventuelle økonomiske konsekvenser. CargoNet AS, NSB AS og Jernbaneverket svarte, og ingen hadde merknader. Det ble heller ikke gitt innspill til evt. økonomiske og administrative konsekvenser. 

Vurdering

Andre opplysninger

Ny artikkel 18 bokstav e) i jernbanesikkerhetsdirektivet er gjennomført som ny § 13a-3 tredje ledd i sikkerhetsforskriften. Bestemmelsen supplerer rapporteringsforpliktelsene som følger av jernbaneforskriften § 9-3 annet ledd. Det vil skape bedre sammenheng i regelverket hvis denne rapporteringsforskriften innarbeides i jernbaneforskriften § 9-3 annet ledd ved en passende anledning. 

Statens jernbanetilsyn er i ferd med å erstatte sikkerhetsforskriften  med tre nye forskrifter om sikkerhetsstyring, jernbaneinfrastruktur og jernbanekjøretøy. Bestemmelsene i direktiv 2008/110/EF slik de nå er innarbeidet i sikkerhetsforskriften planlegges å tas inn i den nye jernbanekjøretøyforskriften, som nå er under utarbeidelse. Det vil i så fall være behov for å underrette EFTAS overvåkingsorgan på nytt om gjennomføringen av direktiv 2008/110/EF. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/110/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/49/EF
Celexnr.: 32008L0110

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2009
Frist returnering standardskjema: 16.02.2009
Dato returnert standardskjema: 15.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 013/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.12.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 01.04.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2011

Lenker