Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 683/2008 av 9. juli 2008 om den videre gjennomføringen av europeiske satellittnavigasjonsprogrammer (EGNOS og Galileo)...

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 683/2008 av 9. juli 2008 om den videre gjennomføringen av europeiske satellittnavigasjonsprogrammer (EGNOS og Galileo)...

REGULATION (EC) No 683/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 on the further implementation of the European satellite navigation programmes (EGNOS and Galileo)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.06.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.05.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordning (EF) 683/2008 ble vedtatt av Rådet 9. juli 2008 og tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 94/2009 8. juli 2009.

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter regler for den videre gjennomføringen av programmene Galileo og EGNOS (2008-2013), herunder reglene om Fellesskapets styring og finansielle bidrag. Galileo-programmet omfatter:


1)      En utformingsfase, avsluttet i 2001.
2)      En utviklings- og godkjenningsfase som blant annet omfatter bygging og oppsending av den første satellitten og opprettelse av de første bakkebaserte infrastrukturanleggene, planlagt avsluttet i 2010.
3)      En utplasseringsfase som omfatter opprettelse av hele infrastrukturen i rommet og på bakken, og forberedelser til driftsfasen, planlagt avsluttet i 2013.
4)      En driftsfase som omfatter videre utvikling, drift og markedsføring.
Offentlig styring av programmene skal bygge på en klar kompetansefordeling mellom Fellesskapet v/Kommisjonen, tilsynsmyndigheten og ESA.

Kommisjonen er ansvarlig for forvaltningen av programmene, herunder spørsmål knyttet til sikkerhet.  Forordningen gir også bestemmelser vedrørende enkeltpersoner, medlemslandenes og tredjelands ansvar knyttet til sikkerhetsregler. Videre gir den bestemmelser for tilsynsmyndighetens oppgaver. 


Gjennom en flerårig delegeringsavtale med ESA reguleres ESAs rolle i forbindelse med særlig utplasseringsfasen, herunder budsjettgjennomføring, mangelfull oppnåelse av kontrakter og eierskap til immaterielle rettigheter.


Kommisjonen skal bistås av Komiteen for de europeiske GNSS-programmene. Representanter for tilsynsmyndigheten og ESA kan delta som observatører. Tredjeland og internasjonale organisasjoner kan delta på vilkår fastsatt i komiteens forretningsorden.


I vedlegg til forordningen spesifiseres de særlige mål for Galileo og EGNOS-programmene.

Merknader
Norge har deltatt finansielt og industrielt i utviklingen av Galileo gjennom European Space Agency (ESA) og EUs rammeprogrammer. Stortinget ga i juni 2009 sitt samtykke til å ta inn en avtale mellom Norge og EU om deltakelse i utbyggingsfasen i protokoll 31 til EØS-avtalen. Norges deltakelse i utbyggingsfasen medfører forpliktelser på rundt 69 mill. euro for perioden 2008-2013. I tillegg vil det påløpe administrasjonskostnader for Norsk Romsenter og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, samt et bidrag i form av en nasjonal ekspertstilling i Kommisjonen, på samlet 6,3 mill. kroner årlig.   


Sakkyndige instansers merknader
St.prp. nr. 54 (2008-2009) er skrevet i samarbeid UD, FKD, JD, MD og SD, og deres innspill er innarbeidet i proposisjonen. I tillegg har Norsk Romsenter bistått med kvalitetssikring av teksten. Proposisjonen har også vært på høring blant de berørte departementer.

Vurdering

Norges deltakelse i Galileo har betydning for Norges forhold til EU, og muligheten for samarbeid om felles infrastruktur. Galileo representerer tverrsektoriell merverdi og samfunnsnytte, spesielt i nordområdene. Deltakelse i Galileo har også stor betydning for Norges rolle i det europeiske samarbeidet innen romvirksomhet i ESA og EU generelt og satellittnavigasjon spesielt. Norges rolle i Galileo vil ha stor betydning for norske næringsinteresser, og de mulighetene norsk romrelatert industri vil ha innenfor et stadig tettere samarbeid mellom EU og ESA.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2007)534
Rettsaktnr.: 683/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R0683

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2008
Frist returnering standardskjema: 16.09.2008
Dato returnert standardskjema: 16.09.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 094/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker