Import fjørfe

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1291/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av kontrollprogrammer for salmonella i visse tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 og liste over programmer for aviær influensa i visse tredjeland og endring av vedlegg I i forord...

Commision Regulation (EC) No 1291/2008 of 18 December 2008 concerning the approval of control programmes for salmonella in certain third countries in accordance with Reulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliment and of the Council and listing of avian influenza surveillance programmes in ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.06.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/Efta-landene

Sammendrag av innhold

Import til Fellesskapet av fjørfe eller fjørfeprodukter hvor det i sertifikatet er krav om overvåkningsprogrammer, kan bare gjøres fra tredjeland som har et slikt program på plass. Rettsakten endrer tredjelandslisten slik at det går frem hvilke tredjeland som har et slikt program på plass. Programmene skal være ekvivalente med programmene som gjenomføres i EU-landene, og godkjent av kommisjonen.

I sertifikatet for import av slaktekylling, skal det fremgå bruk av antimikrobielle midler og vaksiner som eventuelt er brukt. Sertifikatet endres i henhold til dette.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om helsemessige betingelser ved import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Implementering av rettsakten medfører ikke plikt til notifisering til ESA.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1291/2008
Celexnr.: 32008R1291

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 25.06.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker