Rådsforordning (EF) nr. 1321/2004 av 12. juli 2004 om opprettelse av strukturer for forvaltning av europeiske programmer for satellittbasert radionavigasjon...

Rådsforordning (EF) nr. 1321/2004 av 12. juli 2004 om opprettelse av strukturer for forvaltning av europeiske programmer for satellittbasert radionavigasjon...

COUNCIL REGULATION (EC) No 1321/2004 of 12 July 2004 on the establishment of structures for the management of the European satellite radio-navigation...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.05.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt i Rådet 12. juli 2004 og innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens vedtak nr. 94/2009 8. juli 2009.  

Sammendrag av innhold
Forordningen oppretter et fellesskapsorgan kalt Den europeiske tilsynsmyndighet for GNSS (GNSS Supervisory Authority - GSA) som skal ivareta offentlige interesser i forbindelse med de europeiske GNSS-programmene og være tilsynsmyndighet for dem.


 Om tredjestaters deltaking heter det at:


1. GSA skal være åpen for deltaking for tredjestater som har inngått avtaler med Det europeiske fellesskap om dette.
2. I henhold til relevante bestemmelser i disse avtalene vil det bli utarbeidet ordninger som blant annet skal angi arten, omfanget og utformingen av disse statenes deltaking i GSAs arbeid, herunder bestemmelser om deltaking i GSAs initiativer, om finansielle bidrag og om personale.
3. Tredjestaters deltaking i GSA skal framlegges for Rådet for godkjenning.


Merknader
Norge har deltatt finansielt og industrielt i utviklingen av Galileo gjennom European Space Agency (ESA). I utviklingsfasen deltok Norge både gjennom ESA og på EU-siden av programmet. Stortinget vedtok i juni 2009 å innta deltakelse i utbyggingsfasen av EUs satelittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS i EØS-avtalen protokoll 31.

Norges deltakelse i utbyggingsfasen medfører forpliktelser på rundt 69 mill. euro for perioden 2008-2013. I tillegg vil det påløpe administrasjonskostnader for Norsk Romsenter og Nasjonal sikkerhetsmyndighet samt et mulig bidrag i form av en nasjonal ekspertstilling i Kommisjonen, på samlet 6,3 mill. kroner årlig.    

Sakkyndige instansers merknader
St.prp. nr. 54 (2008-2009) er skrevet i samarbeid UD, FKD, JD, MD og SD, og deres innspill er innarbeidet i proposisjonen. I tillegg har Norsk Romsenter bistått med kvalitetssikring av teksten. Proposisjonen har også vært på høring blant de berørte departementer.

Vurdering

Norges deltakelse i Galileo har betydning for Norges forhold til EU, og muligheten for samarbeid om felles infrastruktur. Galileo representerer tverrsektoriell merverdi og samfunnsnytte, spesielt i nordområdene. Deltakelse i Galileo har også stor betydning for Norges rolle i det europeiske samarbeidet innen romvirksomhet i ESA og EU generelt og satellittnavigasjon spesielt. Norges rolle i Galileo vil ha stor betydning for norske næringsinteresser, og de mulighetene norsk romrelatert industri vil ha innenfor et stadig tettere samarbeid mellom EU og ESA.

Andre opplysninger

Det er foretatt en rekke endringer til denne forordningen etter at den trådte i kraft, blant annet gjennom forordning (EF) 1942/2006.  


Deltakelse i programmet ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 11. juni 2009 av Stortinget. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2003)471
Rettsaktnr.: 1321/2004
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004R1321

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.09.2005
Frist returnering standardskjema: 19.09.2005
Dato returnert standardskjema: 19.09.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 094/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker