Endringer godkjent økologisk tredjelandsliste

Kommisjonsforordning (EF) nr. 537/2009 av 19. juni 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 som angår listen over tredjestater,som visse landbruksprodukter fremstilt etter økologiske produksjonsmetoder, skal ha opprinnelse fra for å kunne markedsføres i Fellesskapet...

Commission Regulation (EC) No 537/2009 of 19 June 2009 amending Regulation (EC) No 1235/2008, as regards the list of third countries from which certain agricultural products obtained by organic production must originate to be marketed within the Community ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2009

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Implementeringsreglene for import av økologiske varer, forordning (EF) nr. 1235/2008 klargjør hvordan importreglene, som er omtalt i forordning (EF) nr. 834/2007 skal gjennomføres. Forordning (EF) nr. 537/2009 er en endring av forordning (EF) nr. 1235/2008. Begge disse forordningene skal sendes på høring sammen med resten av forordningene, som utgjør den nye regelverkspakken på økologiområdet.

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 19. juni 2009.

Av endringene til regler for import av økologiske varer nevnes spesielt:

  • Australsk kontrollorgan "AUS-QUAL Pty Ltd" er godkjent i EU
  • Costa Ricas kontrollorgan "Control Union certifications" er godkjent i EU
  • Israels kontrollorgan "Skal Israel Inspection and certification" har skiftet navn til "Secal Israel Inspection and certification"
  • India har fått forlenget godkjennelse til 30. juni 2014
  • Endring av navn og inkludering av nye kontrollorgan i India
  • Inkludering av Tunisia for eksport av ikke bearbeidede vegetabilske varer (crop), vegetativt formeringsmateriale og frø for dyrking og at de kan godkjennes for eksport av økologiske bearbeidede produkter som består av vegetabilske ingredienser

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten blir en del av den nye regelverkspakken som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/92 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet.

Rettsakten forventes ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for Matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne,- likestillings,- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2009)0537
Rettsaktnr.: 537/2009
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32009R0537

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.06.2009
Frist returnering standardskjema: 07.08.2009
Dato returnert standardskjema: 06.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen