EØS-notatbasen

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 386/2009 av 12. mai 2009 som endrer Europaparlaments- og Råds forordning (EF) nr. 1831/2003 med opprettelsen av en ny funksjonell gruppe fôrtilsetningsstoffer...

Commission Regulation (EC) No 386/2009 of 12 May 2009 amending Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of a new functional group of feed additives...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Tilsetningsstoff-forskriften deler inn stoffene i kategorier og i funskjonelle grupper innen kategori ut fra stoffenes funksjon og egenskaper. Det er nå utviklet tilsetningsstoffer som reduserer forurensingen av fôr som inneholer mykotoksiner, stoffer som kan motvirke eller redusere absorbsjon, fremme utskillelsen av mykotoksiner eller begrense virkningen de har. Dette reduserer de mulige skadelige effektene mykotoksiner har på dyrehelsa.

Mykotoksinbindere kan ikke plasseres i noen av de eksisterende stoffgruppene i forskriften. Det er derfor opprettet en ny funksjonell gruppe i kategorien Tekniske tilsetningsstoffer, som skal dekke disse. Endringen er tatt inn i vedlegg I pkt 1 bokstav m) " Soffer som reduserer forurensing av fôr som inneholder mykotoksiner, stoffer som kan motvirke eller reudsere absorbsjon , fremme utskillelsen av mykotoksiner eller begrense virkningen de har". Bruken av mykotoksinbindere endrer ikke maksimumsgrensene for innhold av mykotoksiner i fôr, som er fastsatt i Parlaments- og Rådsdirektiv 2002/32/EF. Men de vil forbedre kvaliteten på fôrvarer som omsettes og gir en tilleggsgaranti for beskyttelse av dyrehelse og folkehelse.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i forskriftsteksten der med en tilføyelse av teksten i m) i vedlegg 1 pkt 1.

Noen godkjente tilsetnigsstoffer blir i enkelte land markedsført som mykotoksinbindere uten at de er godkjent til slik bruk. Denne forordningen regulerer dette ved å opprette en egen funksjonell gruppe. Slike stoffer skal dermed ha godkjenning som tilsetningsstoffer med det formålet som gruppens navn tilsier. Er ingen stoffer godkjent, finnes det heller ingen som er tillatt å bruke.

Rettsakten blir sendt på høring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 386/2009
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32009R0386

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2009
Frist returnering standardskjema: 19.06.2009
Dato returnert standardskjema: 04.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.06.2009
Høringsfrist: 29.07.2009
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: