Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2009 av 8. mai 2009 om godkjenning av nytt bruksområde for et preparat av Bacillus cereus var. toyoi som fôrtilsetningsstoff til avlskanin-hunner (innehaver av godkjenningen Rubinum S.A.)...

Commission Regulation (EC) No 378/2009 of 8 May 2009 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Bacillus cereus var. toyoi as a feed additive for rabbit breeding does (holder of the authorisation Rubinum S.A.)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av nytt bruksområde for et mikroorganismepreparat produsert av Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40/112/CNCM I-1012 som tilsetningsstoff i fôr til avlskanin-hunner. Preparatet er klassifisert i kategorien zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen tarmstabiliserende stoffer og har nr. 4b1701. Innehaver av godkjenningen er firmaet Rubinum S.A., og den er gitt fram til 29. mai 2019.

Tidligere er preparatet permanent godkjent som tilsetningsstoff i fôr til smågris til 2 måneders alder og til avlspurker ved forordning (EF) nr. 256/2002, til eldre smågris og slaktegris ved forordning (EF) nr. 1453/2004, til storfe til slakt ved forordning (EF) nr. 255/2005, til slaktekanin og slaktekylling ved forordning (EF) nr. 1200/2005. Det er foretatt endring i godkjenningen til bruk i fôr til smågris og avlspurker ved forordnig (EF) nr. 1143/2007, men den er fortsatt permanent. Preparatet er også godkjent i 10 år som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkuner ved forordning (EF) nr. 166/2008.

Hensikten med å tilsette mikroorganismen i fôret til avlskanin-hunner er å bedre produksjonsresultatene generelt og redusere dødeligheten blant avkommet i dieperioden. Den skal brukes i perioden fra parring til avvenning. Preparatet kan benyttes i fôrblandinger som er tilsatt koksidiostatikumet robenidin, men det stoffet er ikke godkjent i Norge.

Det er angitt analysemetode for preparatet, som er akseptert av EFSA. De bekrefter også at preparatet virker etter hensikten. SCFCAH, seksjon fôrvarer støtter godkjenningen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetnigsstoff til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Rettsakten får ingen konsekvenser for fôrindustrien, da det ikke produseres fôr spesielt til avlskaniner i Norge. Den får heller ingen konsekvenser for Mattilsynet. Rettsakten sendes til høring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 378/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0378

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2009
Frist returnering standardskjema: 07.06.2009
Dato returnert standardskjema: 04.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.06.2009
Høringsfrist: 29.07.2009
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen