Import kjøtt landpattedyr

Kommisjonsvedtak datert 20 februar 2009 om endring av vedlegg II til rådsvedtak 79/542 EØF med hensyn til plasseringen av Botsvana på listen over tredjeland eller deler av tredjeland hvorfra det er tillatt å importere ferskt kjøtt til Fellesskapet....

Commision Decision of 20 February 2009 amendingAnnex II to Council Decision 79/542/EEC as regards the entry for Botswana in the list of third countries or parts therof from which imports into the Community of certain fresh meat are authorised....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.03.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Fra 1. februar 2009 er det igjen tillatt å importere ferskt kjøtt fra veterinær kontrollsone 12 i Botswana.

Etter et utbrudd av MKS i oktober 2008, ble denne sonen fjernet fra listen. Competent Authority i Borsvana har nå gjennomført tiltak som er tilstrekkelige til å åpne for import til Fellesskapet fra veterinær kontrollsone 12. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 3. juli 2008 nr.784 om import av ferskt kjøtt av landpattedyr fra tredjestater.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/151/EF
Celexnr.: 32009D0151

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen