Rådsdirektiv om beskyttelse av svin - konsolidert

Rådsdirektiv 2008/120/EF av 18. desember 2008 om minstekrav for beskyttelse (dyrevelferd) av svin (Konsolidert utgave)...

Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of pigs (Codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.04.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rådsdirektiv 91/630/EEC om minstestandarder for beskyttelse av svin har blitt endret flere ganger. For å gjøre det lettere å orientere seg i dette regelverket, er det produsert en ny rettsakt, som i praksis er en konsolidert tekst av tidligere rettsakter på området.

Merknader

Norge har allerede implementert gjeldende regelverk på området. Dette direktivet får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/120/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0120

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.02.2009
Frist returnering standardskjema: 09.04.2009
Dato returnert standardskjema: 30.04.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker