Revisjon av energimerkedirektivet

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/30/EU av 19. mai 2010 om angivelse av energirelaterte produkters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger (revisjon)...

DIRECTIVE 2010/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 19 May 2010on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2009

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det omarbeidede direktivet ble vedtatt av Rådet og EP 19. mai 2010 og publisert i Official Journal 18. juni.

Sammendrag av innhold og bakgrunn

Direktivet er en revisjon av rammedirektivet om energimerking av husholdningsapparater fra 1992. Dette rammedirektivet  (1992/75/EØF) og en rekke gjennomføringsdirektiver under dette rammedirektivet er allerede en del av EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Rammedirektivet fra 1992 var innrettet mot å regulere enkelte husholdningsapparater.   

Den 19. mai 2010 ble det nye direktivet vedtatt av Rådet og Europaparlament (EP) og det ble publisert i Official Journal 18. juni.

Hjemmelsgrunnlaget for energimerkedirektivet er artikkel 194 i Lisboatraktaten (energi) og er markert som EØS-relevant. 

Hovedelementene i direktivet er som følger:

Anvendelsesområdet utvides fra husholdningsapparater til energirelaterte produkter ("Energy related products"). Dette innebærer en utvidelse til energiforbrukende produkter som anvendes kommersielt i tillegg til andre produkter som kan ha en påvirkning på energiforbruk som f.eks. vinduer. Direktivet har ikke anvendelse på transportmidler eller brukte produkter (artikkel 1).

Definisjonen av energirelaterte produkter er harmonisert i mot definisjonen i økodesigndirektivet (jf. eget EØS-notat). "Energirelatert produkt" er ethvert produkt som virker inn på energiforbruk ved anvendelse. Også deler som er tiltenkt energirelaterte produkter er omfattet (artikkel 2).

Medlemsland skal sikre at alle leverandører og forhandlere oppfyller sine forpliktelser under direktivets artikkel 5 og 6. Ansvaret for oppfølging og kontroll er styrket. Blant annet skal medlemsland rapportere om dette til Kommisjonen hvert fjerde år (artikkel 3).

I samsvar med delegerte rettsakter om produktgrupper kan det stilles informasjonskrav om energi- og annen ressursbruk ved salg og utleie av produkter, også når dette skjer over internett. Det er gjort tydelig at informasjonskrav kan anvendes på innebygde og installerte produkttyper. Videre kan informasjonskrav anvendes på markedsføring og tekniske dokumenter (artikkel 4).

Hvis en varegruppe er omfattet av en delegert rettsakt, stilles det krav om at leverandører som plasserer slike varer på markedet supplerer et merke og et datablad i samsvar med direktivet og den delegerte rettsakten (artikkel 5).

Det stilles krav til forhandlere knyttet til plassering av merker. Når et produkt er omfattet av en delegert rettsakt, skal forhandlere synliggjøre merket i tråd med denne (artikkel 6).

Delegerte rettsakter skal hensynta fjernsalg der dette er aktuelt (artikkel 7).

Direktivet inneholder presiseringer om fri vareflyt i det indre marked av produkter som er omfattet av bestemmelser i direktivet eller delegerte rettsakter (artikkel 8).

Direktivet inneholder bestemmelser om offentlige innkjøp av produkter omfattet av delegerte rettsakter (artikkel 9)

Dersom teknisk utvikling krever det, kan energiklassene A+, A++, og A+++ innføres. Direktivet inneholder bestemmelser om prosesser knyttet til delegerte rettsakter (artikkel 10-13).

Kommisjonen skal evaluere direktivet og de delegerte rettsakter innen utløpet av 2014 (artikkel 14).

Medlemsland skal innføre sanksjoner ved overtredelse (artikkel 15).

Nasjonale bestemmelser for gjennomføring av direktivet skal anvendes fra 20. juli 2011. (artikkel 16).

Direktivet erstatter direktiv 1992/75/EØF (artikkel 17).

Direktivet trådte i kraft i EU dagen etter publisering i Official Journal, dvs. 19. juni 2010 (artikkel 18).

Sakkyndige instansers merknader

Energimerkedirektivet (2010/30/EU) ble sendt på høring av Olje- og energidepartementet 5. februar 2009.

Vurdering

Siden rammen for direktivet utvides kan også de økonomiske og administrative konsekvenser bli større av dette direktivet enn av rammedirektivet (1992/75/EØF). En lang rekke produkter kan nå bli gjenstand for regulering gjennom et energimerke av den type vi har i dag for husholdningsapparater.

Som følge av Lisboatraktaten har det juridiske grunnlag for energimerkedirektivet blitt endret i forhold til Kommisjonens forslag. Siden energimerkedirektivet fra 1992, og en rekke gjennomføringsdirektiver, som det omarbeidede direktiv bygger på ble tatt inn i EØS-avtalen, vil det omarbeidede direktiv vurderes med henblikk på EØS-vedtak.

Olje- og energidepartementet gjennomgår endringene i det endelige direktivet. 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)778
Rettsaktnr.: 2010/30/EU
Basis rettsaktnr.: 1992/75/EØF
Celexnr.: 32010L0030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.06.2010
Frist returnering standardskjema: 30.07.2010
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen