Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/100/EF om gjensidig anerkjennelse av sjødyktighetsbevis for fartøy på innenlands vannveier...

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/100/EF om gjensidig anerkjennelse av sjødyktighetsbevis for fartøy på innenlands vannveier...

Directive 2009/100/EC of the Parliament and of the Council on reciprocal recognition of navigability licenses for inland waterway vessels...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Kommisjonen framsatte forslaget 30. januar 2008, direktivet ble vedtatt 16. september 2009 og publisert i Official Journal 2. oktober 2009 (OJ L 259).

Sammendrag av innhold

Direktivet samler, konsoliderer og viderefører reglene i  rådsdirektiv 76/135/EØF og de senere endringer om gjensidig anerkjennelse av sjødyktighetsbevis for fartøy på innlands vannveier for å gjøre regelverket mer oversiktlig. Direktivet inneholder ingen nye materielle regler, bare endringer som er nødvendige som følge av konsolideringen. Direktiv 76/135/EØF er med dette direktivet opphevet. Direktiv 76/135/EØF er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII pkt 48.

Merknader

Direktivet er gitt med hjemmel i Romatraktaten art. 71, under kapittelet om transport, og er EØS-relevant. Norge har pr. definisjon ikke innenlands vannveier. Rettsakten skal ikke gjennomføres i norsk rett og har derfor ikke vært på høring. Uansett inneholder ikke rettsakten nye materielle regler.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Direktivet gjelder stater med innlands vannveier. Norge har ikke innlands vannveier og det er ikke behov for tilpasningstekst.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)37
Rettsaktnr.: 2009/100/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/135/EØF
Celexnr.: 32009L0100

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2009
Frist returnering standardskjema: 13.11.2009
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker