Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1091/2009 av 13. november 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling (innehaver...

Commission Regulation (EC) No 1091/2009 of 13 November 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49754) as a feed additive for chickens for fa...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat til bruk i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjnsnr. 4a9. Godkjenningen er gitt til firmaet Aveve NV, og den har varighet til 4.12.2019.

EFSA har vurdert enzympreparatet og finner det trygt både for dyrehelse, folkehelse og miljøet. De bekrefter at preparatet virker gunstig på tilveksten hos slaktekylling ved å bedre fordøyeligheten av fôr i tarmen. Enzympreparatet anbefales brukt i fôr som er rikt på betaglukaner, f eks fôrblandinger som inneholder mer enn 30% bygg, hvete, rug eller triticale. Det er angitt analysemetode for preparatet. Ved håndtering anbefales det å bruke vernebriller og -hansker og støvmaske.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den sendes på høring sammen med tilsvarende rettsakter på tilsetningsstoffområdet og med høringsfrist 6 uker. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet, da det allerde finnes mange enzympreparater med samme formål i markedet. Fôrindustrien får enda et enzympreparat til bruk i kyllingfôr tilgjengelig, og de vil vurdere bruken av dette ut fra praktiske og økonomiske forhold i egen virksomhet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1091/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R1091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2009
Frist returnering standardskjema: 08.12.2009
Dato returnert standardskjema: 15.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 039/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2009
Høringsfrist: 10.02.2009
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker