Direktiv om kodifisering av 1 selskapsdirektiv

Råds- og parlamentsdirektiv 2009/101/EF om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene for selskaper omfattet av EU-traktaten art 48, til beskyttelse av selskapsdeltagere og tredjepersoner, slik at medlemsstatenes krav blir like byrdefulle....

Directive 2009/101/EC of the European Parliament and the Council of 16 September 2009 on coordination and safeguards which, for the protection of the interests om members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2009

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt 16. september 2009.

Sammendrag av innhold

Direktivet kodifiserer endringer i 1. selskapsrettsdirektiv, jf. 68/151/EF. Henvisninger til 1. selskapsdirektiv skal anses som henvisninger til dette direktivet.

Merknader

Direktivet medfører ingen realitetsendringer, og er uproblematisk.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0101/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0101

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2009
Frist returnering standardskjema: 12.11.2009
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.10.2009