Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av overgangsordninger Bulgaria

Kommisjonsvedtak 2009/751/EF av 12. oktober 2009 om endring av tillegget til vedlegg VI til rettsakten om Bulgarias og Romanias tiltredelse og som gjelder visse melkeprosesseringsvirksomheter i Bulgaria...

Commission Decision 2009/751/EC of 12 October 2009 amending the Appendix to Annex VI to the Act of Accession of Bulgaria and Romania as regards certain milk-processing establishments in Bulgaria ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Rettsakten er klarert etter skriftlig prosedyre.

Sammendrag av innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Bulgaria og Romania tiltrådte fellesskapet fra 1. januar 2007 og dermed fikk markedsadgang til EØS-området, også når det gjelder animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det innvilget overgangsordninger for Bulgaria bl.a. for melk. Overgangsordninger er ofte benyttet for stater som har søkt medlemskap i EU eller tredjeland som ønsker å bringe varer inn EØS-området. Overgangsordningen kan være av ulik varighet, men skal sikre at kun varer som tilfredsstiller alle regelverkskrav på de respektive områder, tillates å komme inn i EØS-området.

Bulgaria skal sikre en gradvis oppfylling av alle regelverkskrav i landets virksomheter og må sørge for at de som etter hvert tilfredsstiller alle krav, står på lister over godkjente virksomheter og at de som ikke tilfredsstiller disse kravene, står på andre lister. Dette skal skje innen en gitt frist. Varer som er produsert uten å tilfredsstille alle relevante regelverkskrav, kan inntil videre omsettes på det nasjonale marked i Bulgaria.

Ved inspeksjoner og dialog med Bulgarske kompetente myndigheter er det framkommet at det er noen virksomheter som nå har fullført arbeidet med å kunne tilfredsstille alle regelverkskrav i forordningene (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 852/2004, som angir hygieneregelverk på området. Disse virksomhetene har også vært listeført.

Det er i angjeldende rettsakt, som gjelder Bulgaria, utarbeidet to oppdaterte vedlegg med lister over 24 melkeprosesseringsvirksomheter, som nå har anledning til å sende varer til EØS-området, fordi de på dette tidspunktet oppfyller alle regelverkets krav. 17 av disse virksomhetene har nå fått anledning til å motta og behandle melk som er i samsvar med regelverket og også melk som ikke fyller alle krav. Virksomheter som endrer status må derfor slettes eller overføres fra eller til andre lister.   

Disse listene har fortløpende vært revidert i prosessen fram mot og etter tiltredelsestidspunktet.

Bulgarske kompetente myndigheter skal fortsatt fortløpende informere Kommisjonen om endringer på dette området.

Rettsakten er rettet til medlemsstatene.

Rettsakten er i tråd med medlemslandets og anbefaling fra EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH).

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Den antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Norge har ikke hatt praksis for å utarbeide regelverk på området, men vist til EUs hjemmesider hvor virksomhetslistene oppdateres fortløpende.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/751/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0751

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.10.2009
Frist returnering standardskjema: 27.11.2009
Dato returnert standardskjema: 28.01.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen