Gruppefritak for forsikringsavtaler

Commission Regulation (EU) No 267/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty of the Functioning of the European Union to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector...

Kommisjonsforordning (EU) nr. 267/2010 om anvendelse av traktatens artikkel 101 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden på forsikringsområdet...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2009

Spesialutvalg: Konkurransesaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIV. Konkurranseregler

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen vedtok det nye gruppefritaket 24. mars 2010. Forordningen trådte i kraft 1. april 2010.

Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 52/2010 av 30. april 2010. Den trådte i kraft i EØS 1. april 2010.

Rettsakten gjennomført i norsk rett ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets forskrift 30. april 2010 nr. 637. Forskriften gjelder fra 1. april 2010.

Sammendrag av innhold

Traktaten artikkel 101 nr. setter forbud mot avtaler og samarbeid som har som formål eller er egnet til å vri konkurransen. Artikkel 101 nr. 3 gir unntak fra forbudet dersom de fire angitte vilkårene for unntak er oppfylt. Tidligere forutsatte et unntak etter artikkel 101 nr. 3 et formelt vedtak av Kommisjonen, enten ved enkeltvedtak eller ved unntak for bestemte grupper/typer avtaler, såkalte gruppefritak. Etter ikrafttredelsen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003, gir art. 101 nr. 3 et automatisk unntak fra forbudet (legalunntak) dersom vilkårene er oppfylt. Det er foretakenes ansvar å selv vurdere om deres adferd er lovlig iht. art. 101. Kommisjonen har likevel opprettholdt ordningen med gruppefritak for å lette vurderingen for foretakene og gi de foretak som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket en "trygg havn", samt for å gi veiledning til nasjonale konkurransemyndigheter når de håndhever artikkel 101 på slike avtaler. Kommisjonen supplerer i betydelig grad gruppefritakene med omfattende retningslinjer for håndhevingen av artikkel 101. Retningslinjene binder Kommisjonen i dens håndheving av regelverket.

Traktaten artikkel 101 tilsvarer EØS-avtalen artikkel 53.  

Forordning (EF) nr. 358/2003, som utløp 31. mars 2010, fastsatte gruppefritak for visse typer avtaler på forsikringssektoren. Gruppefritaket omfattet følgende typer samarbeid:

  • felles beregninger, tabeller og undersøkelser
  • standardforsikringsvilkår og modeller
  • felles dekning av visse risikotyper (forsikringspooler)
  • sikkerhetsutstyr.

Kommisjonen vedtok 24. mars 2010 et nytt gruppefritak for forsikringsektoren. Kommisjonen har i revisjonsprosessen gjennomført omfattende undersøkelser av forsikringsmarkedet, herunder konsultasjoner med aktørene i forsikringsmarkedet. Kommisjonen vedtok også en rapport til Rådet og Europaparlamentet 24. mars 2009. Kommisjonen har kommet til at avtaler om standard forsikringsvilkår og avtaler om sikkerhetsutstyr ikke er særskilte for forsikringssektoren, og at det i andre sektorer ikke har vært behov for et gruppefritak for slikt samarbeid. Kommisjonen finner derfor at det ikke er grunnlag for å videreføre gruppeunntaket for disse avtaletypene. Kommisjonen vurderer imidlertid å utvide omtalen av standardiseringssamarbeid i de generelle retningslinjene for horisontalt samarbeid til også å omfatte sikkerhetsutstyr i forsikringssektoren. Derimot har Kommisjonen funnet at det er grunnlag for å videreføre det sektorspesifikke gruppefritaket for så vidt gjelder felles beregninger, tabeller og undersøkelser og felles dekning av visse risikotyper (pooler), som er særskilte for forsikringssektoren. Den nye forordningen viderefører gruppeunntaket på disse områdene, med visse innstramninger. For felles beregninger, tabeller og undersøkelser kan f.eks. informasjon bare utveksles der det er "nødvendig". For forsikringspooler endres bringes bl.a. beregningen av markedsandeler i samsvar med hva som gjelder i andre generelle og sektorspesifikke konkurranseregler.

Merknader

Konkurransetilsynet har gjennomført høringer av Kommisjonens rapport til Rådet og Europaparlamentet og utkast til nytt gruppefritak. 

Forordning (EF) nr. 358/2003 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XIV og gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 1992 nr. 964 om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen. Ved gjennomføring av gruppeunntaket for forsikring i norsk rett er forskriften endret tilsvarende. 

Sakkyndige instansers merknader

FAD støtter Kommisjonens vurdering. Det er ikke identifisert særnorske problemstillinger.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0267/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0267

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2010
Frist returnering standardskjema: 08.04.2010
Dato returnert standardskjema: 06.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 052/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker