Kommisjonsdirektiv 2009/122/EF av 14. september 2009 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag II i direktiv 96/73/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiber...

Kommisjonsdirektiv 2009/122/EF av 14. september 2009 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag II i direktiv 96/73/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger...

Commission Directive 2009/122/EC of 14 September 2009 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.11.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XI. Tekstiler

Status

Kommisjonsdirektivet er vedtatt i EU. Direktivet er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 15. september 2009. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 1. april 2011.

Sammendrag av innhold

Det er foretatt endringer i direktiv 2008/121/EF ved å føye til fiberen "melamin" til listen over fibre i vedlegg I og V til dette direktivet. I direktiv 2009/122/EF gjøres endringer i direktiv 96/73/EF vedlegg II ved å innarbeide en ensartet definisjon av testmetoden for "melamin" m.v.

"Melamine" er den engelske betegnelsen på fiberen.

Norge har ikke deltatt i den tekniske arbeidsgruppen relatert til direktivet.

Rådsdirektiv 96/73/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift 23. september 1996 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger gitt i medhold av lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 5, jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. A XI (Rdir. 96/73/EF). Forskriften er endret 21. januar 1999, 20. desember 2006 og 14. desember 2007. Forskriften er fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

I henhold til § 4 i forskriften skal det ved kontroll av sammensetningen av tekstilprodukter som bringes på markedet benyttes de metoder for kvantitative analyser  av tekstilfiberblandinger, herunder forberedelse av prøvemateriale og analysemetoder, som vedlegg I og vedlegg II i forskriften anviser.

Endringene i bilag II til direktivet har medført endring i vedlegg II i forskriften om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger. Det innføres en egen analysemetode for "melamin" samt at "melamin" føyes til ulike analysemetoder.

Endringene er gjennomført ved at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 8. september 2010 fastsatte forskrift om endringer i forskrift 23. september 1996 nr. 943 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger - endringer i vedlegg II. Endringen trådte i kraft 15. september 2010.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og er funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene er funnet relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/122/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0122

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2009
Frist returnering standardskjema: 13.11.2009
Dato returnert standardskjema: 09.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 012/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.01.2010
Høringsfrist: 15.03.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.05.2011

Lenker

Til toppen