skipsadministrasjonsselskaper - retningslinjer

ESAs retningslinjer - veiledning om offentlig støtte til skipsadministrasjonsselskaper...

Guidance on state aid to ship management companies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2009

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen vedtok 10. juni 2009 et nytt veiledningsdokument om offentlig støtte til managementselskaper innen skipsfartsnæringen. Vedtaket ble publisert i EUs Official Journal 11. juni. ESA sendte ved brev datert 31. august 2009 en EØS-tilpasset versjon av Kommisjonens veiledningsdokument på høring til EFTA/EØS-landene. Det fremkom ingen innsigelser mot ESAs utkast fra noen av landene. ESA vedtok å ta veiledningsdokumentet inn i sine retningslinjer 14. oktober 2009. 

Sammendrag av innhold

ESA retningslinjer om offentlig støtte til maritim transport (skipsfartsretningslinjene) åpner for at visse managementselskaper kan kvalifisere for tonnasjeskattordninger eller andre særlige skatteordninger for skipsfartsnæringen, jf. kapittel 3.1 i ESAs skipsfartsretningslinjer. Den nye meddelelsen gjør visse endringer i vilkårene som regulerer i hvilke tilfeller managementselskaper kan nyte godt av de samme særordningene.  Vilkårene fremgår av veiledningsdokumentets punkt 5 og 6.

Merknader

ESAs veiledningsdokument om offentlig støtte til managementselskaper innen skipsfartsnæringen er tatt inn i ESAs retningslinjer for offentlig støtte. Retningslinjene vil ikke tas inn i EØS-avtalen og vil ikke medføre lovendringer i Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget for offentlig støtte ble informert om ESAs utkast til veiledningsdokument ved e-post 1. september 2009, og bedt om å komme med innspill innen 11. september 2009. Det kom ingen innspill til dokumentet.

Vurdering

Det fremgår av ESAs skipsfartsretningslinjer at ESA vil vurdere effektene av retningslinjene for managementselskaper tre år etter at retningslinjene ble vedtatt 31. mars 2004. Veiledningsdokumentet er resultatet av denne vurderingen og fører til en utvidelse av adgangen til å gi managementselskaper offentlig støtte etter skipsfartsretningslinjene. Støtte til managementselskaper vil også være en del av generelle revisjonen av skipsfartsretningslinjene som i henhold til retningslinjene kapittel 13 skal finne sted innen syv år etter at retningslinjene ble vedtatt.

Andre opplysninger

Lenke til ESAs veiledningsdokument om offentlig støtte til management selskaper innen skipsfartsnæringen:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/partiv-guidanceonstateaidtoshipmanagementcompanies.pdf

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker