Vet - laboratorier, test rabies

Kommisjonsvedtak 2009/779/EF av 22. oktober 2009 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/233/EF hva gjelder oppføring av Danmark på listen over laboratorier som er godkjent for å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering hos visse domestiserte rovdyr...

Commission Decision 2009/779/EC of 22 October 2009 amending Annex I to Decision 2004/233/EC as regards the entry for Denmark in the list of laboratories authorised to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.10.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til vedtak 2004/233/EF som lister opp laboratorier i EU som er godkjent for å teste blodprøver fra visse domestiserte rovdyr for antistoffer mot rabies. Testene kan brukes for å dokumentere virkning av rabiesvaksinering i forbindelse med innførsel av hund og katt til EØS-stater som krever slik dokumentasjon.

Endringen består i at det allerede godkjente danske laboratoriet i Lindholm har skiftet navn. I vedlegget erstattes derfor laboratoriets tidligere navn med den nye betegnelsen på laboratoriet.

Merknader

I norsk regelverk er det tatt inn en henvisning til vedtak 2004/233/EF i forskrift 1. juli 2004 nr.1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. I forskriftsteksten gjøres det klart at eventuelle endringer i vedlegg I gjelder fortløpende. Mattilsynets hjemmesider har lenke til EU-kommisjonens oppdaterte liste. Det er gjort slik grunnet de mange endringene som gjøres på oppføringene på listen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)7951
Rettsaktnr.: 2009/779/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/233/EF
Celexnr.: 32009D0779

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.10.2009
Frist returnering standardskjema: 04.12.2009
Dato returnert standardskjema: 19.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen