Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

INSPIRE - samvirkningsevne

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010 av 23. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester...

Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.09.2009

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten trådte i kraft 28. desember 2010. Rettsakten omfattet da regler for datatema omfattet av INSPIRE-direkivet vedlegg I, dvs.:

 • Koordinatbasert referansesystem
 • Geografiske rutenettsystemer
 • Stedsnavn
 • Administrative enheter
 • Adresser
 • Eiendomsteiger
 • Transportnett
 • Hydrografi
 • Vernede områder

Landene skal gi tilgang til alle nylig innsamlede og sterkt omstrukturerte data i samsvar med reglene innen to år etter av vedkommende regelsett er vedtatt (artikkel 7 nr. 3). For andre data som fremdeles er i bruk, er fristen sju år. Fristene for vedlegg I-tema er således henholdsvis 28. desember 2012 og 28. desember 2017. EØS/EFTA-landene har tre år lengre frister, jf. EØS-avtalen vedlegg XX Miljø, punkt 1j. 

Kommisjonen utarbeider regelverket med bistand fra flere ekspertgrupper. Norge er representert med eksperter bl.a. fra Artsdatabanken, Norges geologiske undersøkelse, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk institutt for skog og landskap, Kartverket og Statens vegvesen. 

Kommisjonen la fram utkast til spesifikasjon for vedlegg-I tema på høring for nasjonale fagetater januar 2009. Kartverket videreformidlet høringen til norske fagetater og kommuner gjennom samarbeidet Norge digitalt, og koordinerte de norske uttalelsene inn mot Kommisjonen.

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 16. juni 2010 og 9. mars 2011. 

EØS-komiteen vedtok å ta rettsakten inn i EØS-avtalen ved beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012. Beslutningen trådte i kraft 14. juli 2012.

Rettsakten er endret med forordning (EU) 102/2011 som innfører noen ytterligere datakoder for datatema omfattet av INSPIRE-direktivet vedlegg I. Rettsakten er videre endret med forordning (EU) 1253/2013 og (EU) 1312/2014 og omfatter etter det også regler om datatema omfattet av INSPIRE-direkivet vedlegg II og III, og om metadata for aktiverbare geodatatjenester.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE).

For å kunne dele data mellom virksomheter, må data og tjenester kunne samvirke. Data og tjenester må ha nødvendig samvirkningsevne (interoperabilitet). Det forutsetter at de forskjellige datasettene i tilstrekkelig grad er harmonisert til hverandre, dvs. følger visse felles regler for struktur, identifisering og klassifisering mv.

Rettsakten fastsetter krav til datamodell med utdypende spesifikasjoner for hvert datatema omfattet av INSPIRE-direktivet vedlegg I, II og III. 

Merknader

Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 7 nr. 1.

Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Rettsakten er gjennomført ved innkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften)

Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø, og er funnet relevant og akseptabel for Norge.

Det er ikke framkommet vesentlige merknader til rettsakten.

Vurdering

INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk. Rettsakten er et viktig skritt på veien til bedre tilgang til stedfestet miljøinformasjon.

Felles regler for dataharmonisering er helt nødvendig for å kunne dele og utveksle data. I den grad europeiske regler ikke samsvarer med nasjonale datamodeller og spesifikasjoner, vil dette kunne medføre merarbeid og ekstra kostnader for norske myndigheter.

Norge legger vekt på at kravene til harmonisering på europeisk nivå må være kostnadseffektive. Harmoniseringen må legge til rette for praktisk bruk, og ta hensyn til hvilke data som faktisk forefinnes.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For bibliografiske opplysninger om rettsakten, se se: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R1089:EN:NOT  

For andre opplysninger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Se egne EØS-notat om endringer i rettsakten.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1089/2010
Basis rettsaktnr.: 2/2007
Celexnr.: 32010R1089

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2011
Frist returnering standardskjema: 10.03.2011
Dato returnert standardskjema: 09.03.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.01.2011
Høringsfrist: 02.05.2011
Frist for gjennomføring: 14.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 08.08.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen