Kommisjonsdirektiv 2008/126/EF av 19. desember 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier ...

Kommisjonsdirektiv 2008/126/EF av 19. desember 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier ...

Commission Directive 2008/126/EC of 19 December 2008 amending Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.09.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Rettsakten ble vedtatt av kommisjonen 19. desember 2008 og publisert i Official Journal 31. januar 2009.

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer parlament- og rådsdirektiv 2006/87 om tekniske krav til fartøy på innlands vannveier ved at sistnevnte får et oppdatert vedlegg iht. endringer foretatt i Rhin-konvensjonen. Formålet er harmonisering av sertifiseringsregimet under Rhin-konvensjonen og EU-direktiv om innlands vannveier. Endringsdirektivet retter seg (i likhet med basisrettsakten) mot medlemsstater som har indre vannveier, jf dir 2008/126/EF art 2.1 jf dir 2006/87/EF art 1.1. Norge har pr. definisjon ikke indre vannveier. Rettsakten skal ikke gjennomføres i norsk rett og rettsakten har derfor ikke vært på høring.

Vurdering

Direktiv 2008/126 er EØS-relevant (for det tilfellet at en EFTA-stat har eller vil opprette vannveier iht. direktiv 2006/87 artikkel 1.) ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innlands vannveier eller flåte til slik tranport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innlands vannveier.

Det følger av direktivets artikkel 4, jfr. direktiv 2006/87 artikkel 23, at rettsakten bare får anvendelse i medlemsstater som har innlands vannveier i henhold til artikkel 1 i samme direktiv. Norge har ikke transportårer som faller inn under bestemmelsen i artikkel 1.

Gjennomføring i norsk rett skal følgelig ikke finne sted så lenge Norge ikke har innlands vannveier.

Andre opplysninger

Spørsmålet om behov for tilpasningstekst ble behandlet i spesialutvalget for transport 11.01.10, som konkluderte med at det ikke er behov for tilpasning.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/126/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/87/EF
Celexnr.: 32008L0126

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker