EØS-notatbasen

Seveso II direktivet

Direktiv 2003/105/EF av 16. desember 2003 om endring av direktiv 96/82/EF om kontroll med farene for storulykker med farlige stoffer...

Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16. December 2003 amending Council Directive 96/82/EC on the control og major-accident hazards involving dangerous substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.09.2009

Spesialutvalg: Miljø og Samfunnssikkerhet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Kommisjonen opplyste på forrige møte i EUs storulykkekomité 14.-15. oktober 2010 at arbeidet med utkast til nytt direktiv nå er under sluttføring og at det vil bli sendt fra Kommisjonen til videre politisk behandling i EU-systemet kort tid før nyttår. Kommisjonen avventer en sluttrapport fra en gruppe som har sett på tilpasningen til FNs harmoniserte system på kjemikalieområdet (GHS). Det ble opplyst at denne revisjonen trolig vil bli gjennomført i et helt nytt direktiv (Seveso III-direktivet).

Sammendrag av innhold

I enhver landbasert virksomhet hvor det arbeides med giftige eller på andre måter farlige kjemikalier, kan det skje uhell som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier. Uhell kan forekomme både ved produksjon, oppbevaring og under intern transport på virksomhetens område. Risiko for uhell med utslipp av farlige kjemikalier, og eventuell brann eller eksplosjon, kan reduseres ved at gode sikkerhetsforanstaltninger etableres. Direktiv 82/501/EØF og senere endringer i direktivene 87/216/EØF og 88/610/EØF, ble gjennomført ved forskrift 17. desember 1993 nr. 1155 om tiltak for å avverge storulykker i virksomheter som håndterer farlige stoffer. Et nytt og revidert direktiv, Seveso II 96/82/EF om kontroll med farene for storulykker med farlige kjemikalier, ble vedtatt 9. desember 1996. Ved direktiv 2003/105/EF ble det foretatt ytterligere endringer som er innarbeidet i foreliggende forskrift. Endringene besto i hovedsak i at anvendelsesområdet ble utvidet bl.a. ved at mengdekriteriene er endret og flere kjemikalier er omfattet. Direktivteksten i Seveso II-direktivet og i endringsdirektivet til Seveso II, ligger i stor grad til grunn for den norske teksten i 17. juni 2005 nr. 672 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Direktivet foreslås nå på nytt revidert og det forventes at Kommisjonen vil legge fram sitt forslag innen en periode på to år. Hovedendringen vil bli gjennomføringen av GHS-systemet (FNs harmoniserte system på kjemikalieområdet) i direktivets vedlegg I. Det er for øvrig enighet om at det ikke skal foretas noen omfattende revisjon, men kun presiseringer og justeringer hvor det er rimelig grad av enighet om dette.

Det er lagt fram et non-paper med innspill til revisjonen. Dokumentet er utarbeidet av Storbritannia, Østerrike, Tyskland, Polen, Frankrike, Tsjekkia, Belgia og Nederland. I dokumentet foreslås noen hovedtemaer for revisjonen blant annet:

- Harmonisering i forhold til andre beslektede direktiver på området (bl.a. IPPC, ATEX og ECI direktiv 2008/114/EF av 8. desember 2008 om identifisering og utpeking av kritisk europeisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet))
- Det anbefales at direktivet fortsatt skal være rammepreget
- Det bør arbeides for at direktivet skal medføre mindre administrative byrder.

Merknader

Revisjonen av Seveso II direktivet må ses i sammenheng med annet beslektet arbeid innfor EU særlig direktiv 2008/114/EC om identifisering av kritisk infrastruktur (EPCIP-direktivet) og EUs handlingsplan på CBRN-området.

EPCIP-direktivet ble vedtatt 8. desember 2008. I den første fasen er direktivet begrenset til å omfatte energi- og transportsektoren. Oljeraffenerier og lagre vil etter hvert kunne omfattes og dermed også virksomheter som er underlagt Seveso II-direktivet. I forbindelse med at direktivet skal revideres i 2012, vil det vurderes om også andre sektorer skal omfattes av direktivet, herunder kjemikaliesektoren. Som en forberedelse til dette vil DG JLS i løpet av 2009 etablere en kjemikalieekspertgruppe som skal se på relevante kriterier og hvordan virksomheter kan påvirke hverandre i forhold til geografi og ulike sektorer. Se for øvrig eget EØS-notat om EPCIP.

Kommisjonen vedtok i juni 2009 en strategi knyttet til ”chemical, biological, radiological and nuclear risks and om bio-prepareness” (CBRN). Strategien vil være av interesse for virksomheter som faller inn under Seveso II-direktivet fordi de håndterer kjemikalier som kan misbrukes dersom de kommer i urette hender. Se for øvrig eget EØS-notat om CBRN-handlingsplanen.

Endringene i direktivet vil bli foreslått tatt inn i forskrift 17. juni 2005 nr. 672 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Denne forskriften har hjemmel både i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven). Dette innebærer at forslag til endringer fremmes ved Kgl.res. av Justis- og politidepartementet, med samtykke fra Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonen inviterte EU og EØS-landene til å komme med innspill på bakgrunn av ovennevnte non-paper. Koordineringsgruppen for storulykkevirksomheter, hvor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Statens forurensningstilsyn og Næringslivets sikkerhetsorganinsasjon er representert, har blant annet spilt inn følgende:

- Det må være en enkel tilnærming når det gjelder harmoniseringen av GHS og Seveso II-direktivet for å unngå at det blir store tolkningsforskjeller innenfor EU- og EØS-landene.

 - Slik direktivet er i dag er det mange krav som er rettet mot virksomheter som oppbevarer de farligste kjemikaliene og kjemikalier i store mengder (upper tier establishments), mens det for virksomheter som oppbevarer mindre farlige kjemikalier og kjemikalier i mindre mengder (lower tier establishments) stilles veldig få krav. I sitt innspill foreslår Norge et krav om at også lower tier establishments skal utarbeide beredskapsplaner, risikoanalyser og annen informasjon som kan brukes i arealplanlegging.

- Norge har en god del lagre som faller inn under Seveso II direktivet, som kun har til oppgave å laste og lagre kjemikalier. Det foreslås en enklere prosedyre for å oppfylle kravene i direktivet for disse virksomhetene.

- Det foreslås at både upper tier og lower tier virksomhetene får plikt til å informere allmennheten hvis de har potensiale for å forårsake storulykker som kan påvirke naboer.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2002)0540
Basis rettsaktnr.: 2003/105/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker