Vet - AD Nord-Irland

Kommisjonsvedtak 2009/621/EF av 20. august 2009 om endring av vedtak 2008/185/EF hva gjelder inkludering av Nord- Irland på listen over regioner hvor det gjennomføres et godkjent nasjonalt kontrollprogram for Aujeszky`s disease...

Commission Decision 2009/621/EC of 20 August 2009 amending Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Northern Ireland in the list of regions where an approved national control programme for Aujeszky`s disease is in place ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten dreier seg om endring av vedlegg II til vedtak 2008/185/EF. Nord-Irland inkluderes på listen over medlemsstater eller regioner av disse som har et godkjent bekjempelsesprogram mot Aujeszky`s disease (AD) ettersom landet i flere år nå har hatt et slikt program gående. Oppføringen på listen medfører imidlertid ikke at landet ansees som fritt for AD; stater som er fri for AD er listet i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF. 

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

I den norske forskriften listeføres ikke områdene i EØS-området, som har godkjente programmer eller er fri for AD. Det viktige i denne forbindelse, er at Norge er innvilget tillegsgarantier mot AD og at den garantien gjenspeiles i det helsesertifikatet som fremlegges ved innførsel av svin; begge forhold er varetatt i gjeldende forskrift 25. mars 2002 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)6394
Rettsaktnr.: 2009/621/EF
Basis rettsaktnr.: 2008/185/EF
Celexnr.: 32009D0621

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2009
Frist returnering standardskjema: 06.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen