Beslutning om endring av ELV-direktivet

Kommisjonsbeslutning 2010/115/EU av 23. feburar 2010 som endrer vedlegg II til parlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer...

Commission Decision 2010/115/EU of 23 February 2010 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2010

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 23. februar 2010.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2000/53 forbyr bruken av visse tungmetaller i materialer og komponenter i kjøretøyer i salg etter 1. juli 2003. Unntak følger av direktivets vedlegg II. Det følger av direktivets art. 4(2)(a) at vedlegget skal endres i tråd med den vitenskapelige og tekniske utviklingen på området. Kommisjonsbeslutning 2008/689 ga to unntak for enkelte typer kretskort, og det fremgår av beslutningen at vurderingen skulle revideres i 2009. Kommisjonsbeslutning 2010/115 presiserer den foregående beslutningen ved at de to unntakene deles i ti ulike unntak hvorav fem videreføres med en tidsbegrensning som fremgår av vedlegget til beslutningen og de øvrige fem videreføres uten tidsbegrensning, men med krav om fornyet vurdering i 2014.

Kommisjonsbeslutningen endrer vedlegg II til Parlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF og gir nye grenseverdier for innhold av farlig stoffer i komponenter som er unntatt fra forbudet i artikkel 4(2)a.

Merknader

Beslutningen vil medføre minimale endringer i produktforskriftens vedlegg III Materialer og komponenter unntatt fra forbudet i § 3-15. Endringen anses ikke å ha administrative, økonomiske eller miljømessige konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandliet skriftlig av Spesialutvalget for miljø. Det har ikke innkommet merknader, og den anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er begrenset til å presisere en foregående kommisjonsbeslutning.

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0115/2010/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/0053/EF
Celexnr.: 32010D0115

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2010
Frist returnering standardskjema: 22.04.2010
Dato returnert standardskjema: 02.06.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen