Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 277/2010 av 31. mars 2010 om godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff i fôr til fjørfe til slakt og avl unntatt slaktekalkun, og til verpefjørfe og gris unntatt avlspurker (innehaver av godkjenningen Roal OY)...

Commision Regulation (EU) No 277/2010 of 31 March 2010 concerning the authorisation of 6-phytase as a feed additive for poultry for fattening and breeding other than turkeys for fattening, for poultry for laying and pigs other than sows (holder of the authorisation Roal OY)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et 6-fytasepreparat produsert av Trichoderma reesei (CBS 122001) som tilsetningsstoff i fôr til slakte- og avlsfjørfe unntatt slaktekalkun og til verpefjørfe og griser unntatt avlspurker. Preparatet er klassifisert i kategorien Zooteknisk tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a12. Godkjenningen er gitt til firmaet Roal OY og har varighet til 21.04.2020.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miløet. De bekrefter også at preparatet har gunstig virkning på dyras produksjon, da det medfører bedre utnyttelse av fosfor i fôret. 6-fytasen anbefales derfor brukt som tilsetningsstoff til fôr som inneholder over 0,23% fytinbundet fosfor. Høyeste anbefalte mengde tilsatt fôret er 1 000 PPU/kg fullfôr til alle dyrearter (PPU er en måleenhet for enzymaktivitet). Det er angitt analysemetode for preparatet. Ved håndtering anbefales det å benytte verneutstyr som briller og hansker. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrhelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetnigsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får enda et 6-fytasepreparat tilgjengelig, og dette har anvendelse til flere dyrearter. Det kan derfor eventuelt erstatte tilsvarende preparater innen flere bruksområder. Aktualiteten vil avhenge av praktiske forhold hos den enkelte fôrvarevirksomhet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 277/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0277

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.04.2010
Frist returnering standardskjema: 21.05.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.04.2010
Høringsfrist: 23.06.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: