Re-evaluering - Tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010 av 25. mars 2010 om iverksettelse av et program for re-evaluering av godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler...

Commission Regulation (EU) No 257/2010 of 25 March 2010 setting up a programme for the re-evaluation of approved food additives in accordance with Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 25. mars 2010, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gjennomfører re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer som er beskrevet i artikkel 32 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Alle tilsetningsstoffer som ble godkjent før 20. januar 2009 skal gjennomgå en ny risikovurdering av EFSA. Re-evalueringen av samtlige stoffer skal være avsluttet innen utgangen av 2020. Tilsetningsstoffer som EFSA allerede hadde re-evaluert på tidspunktet for vedtagelsen av forordning (EU) nr. 257/2010 skal ikke re-evalueres på nytt. Disse tilsetningsstoffene er listet opp i vedlegg I til forordningen. Forordningen oppstiller en prioritert rekkefølge og tidsfrister for re-evalueringen. Re-evalueringen av alle godkjente tilsetningsstoffer oppført i direktiv 94/36/EF skal være ferdig innen 31. desember 2015. Alle godkjente tilsetningsstoffer oppført i direktiv 95/2/EF med unntak av fargestoffer og søtstoffer skal være re-evaluert innen 31. desember 2018. Re-evalueringen av godkjente søtstoffer som er oppført i direktiv 94/35/EF, skal være ferdig innen 31. desember 2020. For enkelte tilsetningsstoffer i disse funskjonelle gruppene er det satt opp egne frister i vedlegg II til forordningen. Disse stoffene skal re-evalueres før de øvrige stoffene i sin funksjonelle gruppe. EFSA kan i tillegg gi et eller flere tilsetningsstoffer høyere prioritet og starte re-evalueringen dersom det fremkommer ny vitenskaplig dokumentasjon som indikerer at stoffene innebærer en mulig helserisiko eller som gir andre indikasjoner som kan påvirke vurderingen av stoffenes sikkerhet. EFSA må offentlig etterspørre data over de stoffer som skal re-evalueres for å innhente data fra interesserte virksomhetsledere eller andre interesserte parter. EFSA skal fastsette en rimelig frist etter forordningens ikraftredelse slik at det er mulig for interesserte virksomhetsledere eller andre interesserte parter å levere data. Dersom etterspurte data ikke er forelagt EFSA innen fastsatt frist, kan tilsetningsstoffet slettes fra EU-listen i overensstemmelse med prosedyren i artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008. EFSA skal årlig informere Kommisjonen og medlemsstatene om fremdriften for re-evalueringsprogrammet.

Merknader

Rettsakten må implementeres i norsk forskrift sammen med forordning (EF) nr. 1333/2008. Forordning (EF) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler, og er en del av den såkalte "firerpakken" som også består av forordningene om felles godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer (forordning (EF) nr. 1331/2008), næringsmiddelenzymer (forordning (EF) nr. 1332/2008) og aromaer i næringsmidler (forordning (EF) nr. 1334/2008).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.  

Vurdering

Det er positivt at tilsetningsstoffene re-evalueres for å sikre at all informasjon om stoffene er oppdatert med den nyeste vitenskaplige dokumentasjon. Fordi utfallet av re-evalueringen per i dag er usikker, er det vanskelig å si noe om den vil kunne medføre noen helsegevinst. Imidlertid er det utvilsomt positivt at man får innhentet ny kunnskap om tilsetningsstoffene. 

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 257/2010
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32010R0257

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2010
Frist returnering standardskjema: 12.05.2010
Dato returnert standardskjema: 03.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 050/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.05.2010
Høringsfrist: 28.06.2010
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker