Kommisjonsforordning om bombehunder

Kommisjonsforordning (EF) nr. 573/2010 som endrer forordning (EF) nr. 185/2010 som fastsetter detaljerte gjennomføringsbestemmelser i tilknytning til de felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og Kommisjonsbeslutning C(2010)3572 som endrer kommisjonsbeslutning 2010/774/EU ...

Commission Regulation (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detaleid measures for the implementation of the common basic standards on aviation security and Commission Decision of 30 June 2010 amending Commission Decision 2010/774/EU of 13 April 2010...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.08.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.11.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 573/2010 ble vedtatt i EU 30. juni 2010 og trådte i kraft 20. juli 2010.

Når forordningen er inntatt i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Sammendrag av innhold

Forordning nr. 573/2010 endrer forordning nr. 185/2010 som gir detaljerte gjennomføringsbestemmelser i tilknytning til de felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Forordningen gir detaljerte bestemmelser om hvordan man kan benytte en bombehund (Explosive Detection Dog - EDD) for å gjennomføre en sikkerhetskontroll. Når det gjelder sikkerhetskontroll av passasjerer og håndbagasje, kan bombehunden kun benyttes i kombinasjon med andre "screening"-metoder. For kontroll av innsjekket bagasje er bruk av bombehund et selvstendig alternativ.

En bombehund skal kunne spore og avsløre en spesifisert enkeltmengde eksplosivt materiale. Sporingen av materialet skal kunne foretas uavhengig av form og plassering i bagasjen/innpakningen.

Videre er det i forordningen gitt bestemmelser om opplæring, hvilke krav som skal tilfredsstilles, samt godkjennelsesprosedyrer for hunden og føreren av hunden. Bombehunden med fører skal utdannes og etterutdannes for å sikre at nødvendige krav overholdes. Utdannelse av et team skal omfatte teoretisk, praktisk og "on-the-job" opplæring.

I kommisjonsbeslutning C(2010)3572 er det gitt mer detaljerte bestemmelser om hvilke krav og tester som hund og fører må oppfylle for å bli godkjent. Bestemmelsene i kommisjonsbeslutningen er hemmelig og vil ikke bli publisert. Dette fordi en publisering vil lette eventuell gjennomføring av et terroranslag.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Kommisjonsforordning (EF) nr. 573/2010 av 30. juni 2010 gir bestemmelser om når man kan benytte bombehunder ved sikkerhetskontroll av passasjerer, bagasje og frakt. I tillegg er det gitt bestemmelser om teamet (hund med fører) med krav til utdanning og godkjennelsesprosedyrer. Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU gir utfyllende bestemmelser til kommisjonsforordning (EF) nr. 573/2010.

Flere land har på møter i EU-komiteen der dette ble behandlet, gitt uttrykk for at de er positive til at man kan benytte bombehunder som et alternativ.

Når det gjelder bruk av bombehunder på norske flyplasser har Avinor opplyst at de ikke har konkrete planer om å ta i bruk hunder.

Konklusjon

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 573/2010
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32010R0573

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.07.2010
Frist returnering standardskjema: 23.08.2010
Dato returnert standardskjema: 29.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 056/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.06.2010
Høringsfrist: 01.10.2010
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 02.09.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.09.2011