Vet-import-dyr av hestefamilien

Kommisjonsvedtak 2010/463/EU av 20.august 2010 som endrer vedtak 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF når det gjelder midlertidig innførsel, gjeninnførsel etter midlertidig utførsel og import av registrerte hester samt import av sæd fra dyr av hestefamilien fra visse deler av Egypt....

Commission Decision 2010/463/EU of 20. August 2010 amending Decisions 92/260/EEC, 93/195/EEC, 93/197/EEC and 2004/211/EC as regards the temporary admission, the re-entry after temporary export and imports of registered horses and imports of semen of the equine species from certain parts of Egypt....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 25.08.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 25. august 2010 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtaket endrer på tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF. Videre fjernes Egypt fra gruppe E i vedtak 92/260/EØF, 93/195/EØF og 93/197/EØF. I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslistene i vedlegg A slik at import av levende dyr av hestefamilien fraEgypt ikke lenger er tillatt.

Endringene er foretatt på bakgrunn av at Kommisjonen foretok et veterinært kontrollbesøk i Egypt i juni 2010. Resultatene av kontrollbesøket var ikke tilfredsstillende. Det ble konstatert en rekke vesentlige mangler med hensyn til kontrollen med flytting av dyr av hestefamilien fra andre deler av Egypt til de områder som er godkjent for eksport til EU, med hensyn til prosedyrer for utstedelse av sertifikater samt i forhold til Egypts politikk i forbindelse med import av dyr av hestefamilien fra områder som er eller risikerer å bli smittet med afrikansk hestepest.  

 Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter vedlegg F.

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av hester fra Egypt til Norge forekommer svært sjelden. Imidlertid vil en unnlatelse av å gjennomføre vedtaket medføre økt risiko for spredning av afrikansk hestepest til Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0463/2010/EF
Celexnr.: 32010D0463

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.08.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 25.08.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen