Vet - transitt av hest

Kommisjonsvedtak 2010/57/EF av 3. februar 2010 som fastsetter dyrehelsemessige vilkår for transitt av dyr av hestefamilien som transporteres gjennom de områdene som er oppført i vedlegg I i Rådsdirektiv 97/78/EF ...

COMMISSION DECISION of 3 February 2010 laying down health guarantees for the transit of equidae being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.02.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever vedtak 2008/907/EF og fastsetter nye dyrehelsemessige krav som skal gjelde ved transittering av dyr av hestefamilien fra tredjestater via EU til samme tredjestat eller til en annen tredjestat.

Endringen består i hovedsak av at det heretter også blir tillatt å transitere dyr av hestefamilien fra stater hvor eksport til EU kan finne sted - ikke bare som til nå - fra stater hvor midlertidig innførsel til EU har vært tillatt.

Det åpnes altså her for transitt av dyr som kommer fra tredjestater som er godkjente for eksport, eller midlertidig ekport, av hester til EU. Dyrene skal følges av et spesielt helsesertifikat,”Dyrehelsesertifikat for transitt av dyr av hestefamilien”, hvor vilkårene for transitt er gjenngitt .  

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 31.12.1998 nr.1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Rettsakten krever endring i denne forskriften. Den endres etter forenklet prosedyre, altså uten høring.

Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Rettsakten medfører ingen notifiseringsplikt til ESA.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2010/57/EF
Celexnr.: 32010D0057

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 16.03.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen