Batterier - spørreskjema

Kommisjonsbeslutning 2009/851/EF av 25. november 2009 om fastleggelse av et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer...

Commission Decision 2009/851/EC of 25 November 2009 establishing a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council on batteriers and accumulators and waste batteries and accumulators...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.01.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2009/851/EF ble vedtatt 25. november 2009. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 12/2012 av 10. februar 2012.

Sammendrag av innhold

Formålet med Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF - batteridirektivet - er å minimalisere både nye og brukte batteries negative virkninger på miljøet gjennom hele livssyklusen, og derved medvirke til å beskytte, bevare og forbedre miljøet. Videre er siktemålet å utarbeide løsninger som bedre tar vare på råstoffer som finnes i brukte batterier.

I henhold til artikkel 2.2, punkt 1 i direktiv 2006/66/EF skal medlemsstatene regelmessig rapportere - basert på et spørreskjema - om gjennomføring av direktivets bestemmelser. For å unngå unødig administrativt arbeide i forbindelse med rapporteringen er det hensiktsmessig å begrense disse opplysningene til de som er mest relevante for Kommisjonen, slik at Kommisjonen kan vurdere om det er behov å forbedre gjennomføringen av direktiv 2006/66/EF.

Gjennom vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2009/851/EF foreligger spørreskjema til medlemsstatenes rapport om gjennomføring av direktiv 2006/66/EF. Følgende opplysninger skal gis/rapporteres:

 • gjennomføring i nasjonal rett
 • miljøprestasjoner
 • innsamlingsordninger
 • behandling og gjenvinning
 • deponering
 • eksport
 • finansiering
 • nasjonale gjennomføringsrapporter
 • tilsyn og håndheving
 • andre opplysninger.

Merknader

Direktiv 2006/66/EF er hjemlet i EF-traktatens artikler 95.1 og 175.1. Direktiv 2006/66/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007.

Batterier reguleres gjennom følgende forskrifter:

 • Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).
 • Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Gjennomføring av batteridirektivet og tilhørende endringer tas ved endringer i disse forskriftene. Det arbeides med norsk gjennomføringsforskrift.

Gjennom bestemmelsene i Kommisjonsbeslutning 2009/851/EF fremgår/klargjøres det hvilke opplysninger medlemsstatene skal rapportere om, noe som gjør det både enklere og klargjørende i forhold til rapporteringen, og for Kommisjonen å vurdere om direktiv 2006/66/EF gjennomføres på en riktig måte.

Kommisjonsbeslutning 2009/851/EF anses ikke å ha særskilte konsekvenser ut over fordelen for alle beørte parter ved at det blir både enklere å rapportere, og å motta og vurdere innkomne rapporter om hvordan direktiv 2006/66/EF følges opp i de enkelte land.

Norske myndighter er i kontakt med berørte parter og deltar ellers aktivt i EUs ekspertarbeid på området.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2009/851/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0851/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/0066/EF
Celexnr.: 32009D0851

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.12.2009
Frist returnering standardskjema: 22.01.2010
Dato returnert standardskjema: 22.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 012/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.11.2011
Høringsfrist: 15.02.2012
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: