Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Direktiv 2009/129 - fluorkorreksjon

Kommisjonsdirektiv 2009/129/EF av 9. oktober 2009 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter ...

Commission Directive 2009/129/EC of 9 October 2009 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annexes III thereto to technical progress ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.01.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Direktivet ble vedtatt i EU 9. oktober 2009.

Sammendrag av innhold

Direktivet retter opp en feil, ved i realiteten å endre direktiv 2007/53/EF slik at ordet "fluorid" byttes ut med ordet "fluor". Se ellers under andre opplysninger.  

Merknader

Ved implementering av 2007/53/EF ble kosmetikkforskriften endret 12. september 2008 med bruk av ordet "fluor".  Det vises til gjennomførings-EØS-notat for 2007/53/EF av 18. september 2008. Direktiv 2009/129/EF medfører dermed ingen endring av kosmetikkforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.  Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktiv 2009/129/EC er allerede innlemmet i norsk rett.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Direktiv 2007/53/EF av 29. august 2007 innførte nye merkebestemmelser for fluortannkrem ment for bruk på barn. Dette ble gjennomført som tiltak for å motvirke det kosmetiske problemet fluorose (hvite prikker i tannoverflaten) i noen EØS-stater. På grunn av upresise formuleringer i vitenskapskomiteens utredning av fluorosespørsmålet kom direktivet til å referere kun til tannkremer med innhold av fluorider og ikke (slik det burde vært gjort ved riktig forståelse) til tannkremer med innhold av fluor.  

Andre fluorholdige stoffer enn fluorider er også godkjent og listet i direktivets vedlegg III som fluorkilde i denne sammenhengen. Disse andre stoffene frigir fluor som fluorid-anion når de brukes i tannpussingen. Direktiv 2007/53/EC medførte forstyrrelser i markedet.  Noen land implementerte det nemlig slik at det bare angikk tannkremer med innhold av fluorider - mens andre land (som så at det var blitt begått en åpenbar feil) implementerte det med referanse til alle de godkjente fluorholdige stoffene. I stedet for ikke straks å endre ordet "fluorid" til "fluor" i et såkalt "Corrigendum" - som er normal prosedyre for oppretting av åpenbare feil - valgte Europakommisjonen å kontakte sin vitenskapskomité på nytt i spørsmålet. Komiteen kom så ut med en ny "opinion" som ikke var til å misforstå; alle godkjente fluorholdige stoffer er inkludert. Ny vitenskapelig "opinion" tilsa nytt endringsdirektiv - det vil si foreliggende direktiv 2009/129/EC - som altså er identisk med 2007/53/EF bortsett fra at ordet "fluorid" er byttet ut med ordet "fluor".

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/129/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/768/EØF
Celexnr.: 32009L0129

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2009
Frist returnering standardskjema: 31.12.2009
Dato returnert standardskjema: 15.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 048/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen