EØS-notatbasen

Fjørfe

Rådsdirektiv 2009/158/EF av 30. november 2009 om dyrehelsekrav i forbindelse med samhandel med, og import fra tredjestater av, fjørfe og rugeegg...

Council Directive 2009/158/EC of 30 November 2009 on animal health condititons governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten rydder opp i direktiv 90/539/EØF og er en kodifisering av dette direktivet. Direktivet omhandler samhandel med, og import fra tredjestater av, fjørfe og rugeegg, og inneholder blant annet dyrehelsekrav og krav til sertifisering av fjørfevirksomheter.

Kodifiseringen innebærer at det ikke er gjort noen endringer i det materielle innholdet, men det er gjort en del oppdateringer. Gamle tidsfrister i forbindelse med implementeringen av direktiv 90/539/EØF er fjernet og betegnelser som 'Scientific Steering Committee' er endret til 'EFSA'. Henvisninger til regelverk som er opphevet er endret, og det henvises til det nye regelverket i stedet. I tillegg står det gjennomgående "shall" i stedet for "must", uten at dette fører til noen materielle endringer.

Merknader

Direktiv 90/539/EØF er gjennomført i tre ulike forskrifter:

forskrift 18. november 1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter

forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS

forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater

Rettsakten krever endring i hjemmelsfeltet i alle disse tre forskriftene. I tillegg må forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS og forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater endres, for å rette opp i henvisninger til gamle rettsakter. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Da rettsakten kun er en kodifisering av gjeldende regelverk, vil den ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. For brukerne vil regelverket trolig fremstå som mer ryddig, og enklere å finne frem i, noe som kan gi en viss effektivitetsgevinst.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktiv 90/539/EØF har tilpasningstekster i EØS-avtalen. Disse må endres som en følge av direktiv 2009/158/EF. Her følger en kort beskrivelse av dagens tilpasningstekster:

(a): Direktiv 90/539/EØF viser i artikkel 7 (2) til at rugeegg skal merkes i henhold til forordning (EØF) nr. 1868/77. Dette kravet er også tatt inn i forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS. Dette kravet innebærer at rugeeggene skal merkes med en landekode. I tilpasningsteksten i EØS-avtalen står det : 

For the purpose of Article 7(2), the provisions on marking contained in Commission Regulation (EEC) No 1868/77 are relevant. For the application of these provisions, the following abbreviations shall apply with regard to the EFTA States:  "NO for Norway"

Forordning (EØF) nr. 1868/77 er opphevet og erstattet av forordning (EF) nr. 617/2008. Disse forordningene er ikke en del av EØS-avtalen og omhandler markedsregulering. Det bør antakelig ikke være en tilpasningstekst til denne bestemmelsen som viser til en rettsakt som faller utenfor EØS-avtalen (analogi dras til løsningen som ble valgt for forordning (EF) nr. 854/2004 (H3) vedlegg I del II kapittel V nr. 1 bokstav o om radioaktivitet). Forordning (EF) nr. 617/2008 innholder nye tilleggsbestemmelser sammenlignet med forordning (EØF) nr. 1868/77, bl.a. skal rugeeggene også merkes med ordene "rugeegg" på det aktuelle språk som opplistet i forordningens vedlegg II. Mattilsynet foreslår at det ikke lages en tilpasningstekst som speiler den forrige tilpasningsteksten, men at kravene i forordning (EF) nr. 617/2008 til merking av rugeegg, gjennomføres på nasjonalt grunnlag i forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS.

(b) og (c): Artikkel 9a i direktiv 90/539/EF beskriver prosessen som skal ligge til grunn for at Sverige og Finland skal søke om tilleggsgarantier for salmonella for henholdsvis avlsfjørfe og verpehøns. Tilpasningsteksten i dag sier at dette også skal gjelde Norge. Siden Finland, Sverige og Norge har fått disse tilleggsgarantiene, er artikkel 9a og artikkel 9b fjernet fra direktiv 2009/158/EF. Tilpasningsteksten bør derfor også strykes på disse punktene.

(d) og (e): Det er også tilpasningstekst til artikkel 10b i direktiv 90/539/EØF, hvor det står at denne bestemmelsen også gjelder Norge. Denne tilpasningsteksten bør beholdes, da artikkel 10b omhandler ekstra krav til mikrobiologisk testing for salmonella av slaktekylling til Finland og Sverige. Artikkelen sier også at mikrobiologisk testing skal skje i henhold til EFSA og i henhold til Finland og Sveriges kontrollprogram, som de skal sende inn til Kommisjonen. Artikkelen videreføres i det nye direktivet som artikkel 13. Dagens tilpasningstekst lister opp det salmonellaregelverket i Norge som ligger til grunn for Norges kontrollprogram. Denne tilpasningsteksten anses ikke som nødvendig å videreføre, da den raskt vil bli utdatert ettersom regeleverket endres. Det bør være tilstrekkelig å ha tilpasningstekst som sier at hele artikkelen også gjelder Norge. Dette vil innebære at også Norge skal sende inn sine kontrollprogram for salmonella, men de konkrete forskriftene trenger ikke opplistes i tilpasningsteksten.

(f): Tilpasningsteksten som lister opp de nasjonale referanselaboratoriene i Norge og Liechtenstein foreslås fjernet, da listen over laboratorier som tidligere fantes i direktiv 90/539/EØF, ble opphevet allerede med direktiv 2008/73/EF. Denne listen finnes følgelig ikke i det nye direktivet 2009/158/EF.

(g): I vedlegg II i direktiv 90/539/EØF, henvises det til forordning (EØF) nr. 2782/75. Tilpasningsteksten sier at denne henvisningen ikke gjelder. Denne forordningen er ikke en del av EØS-avtalene, da den omhandler markedsregulering av landbruksprodukter. Forordningen er nå opphevet og erstattet av forordning (EF) nr. 1234/2007. Det bør antakelig ikke være en tilpasningstekst til denne bestemmelsen som viser til en rettsakt som faller utenfor EØS-avtalen (jf. tidligere forklaring). Det foreslås derfor å fjerne denne tilpasningsteksten.  

(h): Alle samhandelssertifikatene finnes i vedlegg IV i direktiv 90/539/EF. Tilpasningsteksten sier at også Norge har status som ikke-vaksinerende land for Newcastle Disease, og denne bør videreføres. 

Forslag til ny tilpasningstekst blir derfor:

"The provisions of the Directive shall, for the purposes of the Agreement, be read with the following adaptations: (a)  the provisions of article 13 apply to Norway(b)  In Annex IV, the word “Norway” shall be inserted after the word “Finland” in footnote 3 of Model 1, footnote 4 of Model 2, footnote 1 of Model 3, footnote 3 of Model 4, footnote 3 of Model 5 and footnote 1 of Model 6."

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/158/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0158

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2010
Frist returnering standardskjema: 24.02.2010
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 074/2012
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker