Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 8/2010 av 23. desember 2009 om godkjenning av serinprotease produsert av Bacillus licheniformis (DSM 19670) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling (innehaver av godkjenningen er DSM Nutritional Products Ltd, representert ved DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)...

Commission Regulation (EU) No 8/2010 of 23 December 2009 concerning the authorisation of the serine protease produced by Bacillus licheniformis (DSM 19670) as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation DSM Nutritional Products Ltd, represented by DSM Nutritional Produ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av en protease (enzym) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsefremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a13. Godkjenningen er gitt til firmaet DSM Nutritional Products Ltd, representert ved Nutritional Products Sp.Z.o.o, og den har varighet til 13.01.2020

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt både for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter også at det har ønsket virkning ved å forbedre slaktekyllingenes tilvekst. Det er angitt analysemetode for preparatet. Ved håndtering anbefales det å bruke verneutstyr som maske, briller og hansker. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den blir sendt på høring sammen med tilsvarende rettsakter på tilsetningsstoff-området, og høringsfristen er 6 uker.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får enda et tilsetningsstoff tilgjengelig for bruk i slaktekyllingfôr, og de vil ut fra praktiske og økonomiske forhold hos den enkelte aktør vurdere å ta preparatet i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0008/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0008

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2010
Frist returnering standardskjema: 27.01.2010
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.07.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 081/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.02.2010
Høringsfrist: 13.04.2010
Frist for gjennomføring: 03.07.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen