Veterinære preparater

Kommisjonsforordning (EF) nr. 581/2009 av 3. juli 2009 om endring av endrer vedlegg I til Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en felles prosedyre for fastsettelse av maksimumsgrenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse hva gjelder for gamithromycin...

Commission Regulation (EC) No 581/2009 of 3 July 2009 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards gamithromycin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.01.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 203/2008 omhandler gamithromycin som er et antibiotikum i gruppen makrolider. Gamithromycin ble der oppført på listen i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90. Vedlegg III omfatter stoffer som har fått fastsatt midlertidige grenseverdier i påvente av at det fremskaffes mer data om stoffenes egenskaper. De midlertidige grenseverdiene for det aktive stoffet var for fett, lever og nyrer fra storfe på henholdsvis 20 µg/kg, 200 µg/kg og 100 µg/kg. Gamithromycin kan ikke anvendes til storfe som produserer melk til humant konsum.. De midlertidige grenseverdiene utløp 1. juli 2009. I kommisjonsforordning (EF) nr. 581/2009 gjøres de midlertidige grenseverdiene permanente. Dette er begrunnet i en anbefaling fra Utvalget for Veterinærpreparater etter at ytterligere data er vurdert. Dette medfører også at gamithromycin flyttes til listen i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90.

Merknader:

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Rettsakten krever endring i denne forskriften. Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært vurdert ved skriftlig prosedyre av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. 

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

I kommisjonsforordning (EF) nr. 203/2008 ble det fastsatt midlertidige grenseverdier for gamithromycin i fett, lever og nyrer fra storfe. I kommisjonsforordning (EF) nr. 581/2009 gjøres disse grenseverdiene permanente. De aktuelle høringsinstansene fikk uttale seg om grenseverdiene i forbindelse med at de ble fastsatt midlertidig. Det er derfor vurdert som unødvendig å for-høre instansene i forbindelse med at de midlertidige grenseverdiene for gamithromycin nå gjøres permanente. Kommisjonsforordning (EF) nr. 581/2009 skal sendes på alminnelig høring. 

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 581/2009
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32009R0581

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2009
Frist returnering standardskjema: 18.08.2009
Dato returnert standardskjema: 10.03.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen