Vet- Import fjørfe

Kommisjonsforordning (EU) nr. 215/2010 av 5. mars 2010 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 om fastsettelse av en liste over tredjestater, områder, soner og segmenter, hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom EU, og krav om utstedelse a...

Commission Regulation (EU) No 215/2010 of 5 March 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 laying down a list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Community and the veterinary certif...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.06.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten trådte i kraft i EU 12. april 2010. På bakgrunn av flere forhold, bl.a hjemling i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd ble forskriftsutkastet 31. mai 2010 sendt til Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for fastsettelse.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer tredjelandslistene og helsesertifikatene mhp. import av fjørfe, rugeegg av fjørfe, fjørfekjøtt og strutsekjøtt fra Brasil, Canada, Chile, Kroatia og USA. Bakgrunnen for endringen er at disse landene har gitt garantier til Kommisjonen om at de, på lik linje med EU-landene, har et regelverk om bekjempelse og håndtering av Newcastle Disease. Ved utbrudd av Newcastle Disease i disse tredjelandene er import av fjørfe og fjørfeprodukter fortsatt tillatt dersom de ikke kommer fra områder underlagt restriksjoner fra myndighetene.  I tredjelandslisten kolonne 6 om særskilte krav vises det nå til de tredjestatene som har et bekjempelsesprogram mot Newcastle Disease. I tillegg tas det inn en fotnote i de aktuelle helsesertifikatene, som viser til at det kun er tillatt å importere fjørfe og fjørfeprodukter fra disse landene, forutsatt at de er frie for Newcastle Disease.  Canada har også fått godkjent sine bekjempelsestiltak mot lavpatogent aviær influensa. De aktuelle helsesertifikatene for import av fjørfe og fjørfeprodukter endres i henhold til forordning (EU) nr. 215/2010.       

Merknader

Rettsakten gjennomføres i norsk rett ved ny forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2008 nr 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.  Det forventes at endringene hovedsakelig får administrative konsekvenser. Ved import av fjørfe og fjørfeprodukter til Norge, benyttes i dag helsesertifikatene i det integrerte elektroniske veterinærinformasjonssystemet (TRACES). For dyr og miljø vil der ikke være endringer. Offentlig ressursbruk, i forbindelse med selve implementeringen, vil være marginalt. Imidlertid er det per dags dato ingen rutiner for hvordan forordninger etter forenklet prosedyre skal oversettes til norsk og rettsaktene legges derfor ved på dansk. Henvisningsforskriftene kan bli vanskeligere å forstå for brukeren når forordningen ikke er på norsk. Det er forsøkt å gjøre forskriften lettere tilgjengelig ved å legge ved en oppdatert tredjelandsliste.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenkelt prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten må notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0215/2010
Celexnr.: 32010R0215

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.04.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 19.04.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen