Vet - ADNS, Danmark og Spania

Kommisjonsvedtak 2010/160/EU av 17. mars 2010 om endring av vedtak 2005/176/EF om fastsettelse av kodeformen og kodene for melding om dyresykdommer i henhold til Rådsdirektiv 82/894/EØF ...

Commission Decision 2010/160/EU of 17 March 2010 amending Decision 2005/176/EC laying down the codified form and the codes for the notification of animal diseases pursuant to Council Directive 82/894/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg X/09 og X/11 til Kommisjonsvedtak 2005/176/EF som fastsetter koder og kodeform for melding av dyresykdommer i henhold til direktiv 82/894/EØF (meldinger i det Europeiske ADNS-systemet). Vedlegg X/09 i Kommisjonsvedtak 2005/176/EF endres som følge av at kodene for veterinærregionene i Danmark er endret. Vedlegg X/11 i Kommisjonsvedtak 2005/176/EF endres som følge av at kodene for veterinærregionene i Spania er endret. De forskjellige områdene/regionene i "ADNS-området" fremgår av det elektroniske notifiseringssystemet ADNS, som Norge har passordbeskyttet tilgang til.Kodene i rettsakten behandles konfidensielt. De blir ikke publisert på Official Journal og heller ikke implementert i norsk regelverk. 

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten medfører ingen notifiseringsplikt.

Sakkyndige instansers merknaderRettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)1585
Rettsaktnr.: 2010/160/EF
Basis rettsaktnr.: 1982/894/EØF
Celexnr.: 32010D0160

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2010
Frist returnering standardskjema: 05.05.2010
Dato returnert standardskjema: 19.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker