Harmonisering av 800 MHz-båndet

Kommisjonens beslutning av 6. mai 2010 om harmoniserte tekniske vilkår for bruk av 790-862 MHz-båndet til landbaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i EU...

Commission Decision of 6 May 2010 on harmonised technical conditions of use in the 790-862 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the European Union...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2010

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen pålegger ikke medlemslandene å stille 800 MHz-båndet til rådighet for elektroniske kommunikasjonstjenester, men dersom en stat ønsker å gjøre dette skal beslutningens tekniske harmoniserte regler legges til grunn. I denne sammenheng kan en merke seg Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om innføring av et flerårig politisk program for frekvensforvaltning ("RSPP") der det kreves at medlemsstatene innen 1. januar 2013 gjennomfører tildelingsprosessen som åpner 800 MHz-båndet for trådløse elektroniske kommunikasjonstjenester. I helt spesielle tilfeller vil det kunne gjøres unntak frem til 31.12.2015. 

Beslutningen er vedtatt i EU 06.05.2010 og anvendes i EU fra 31.05.2010. Beslutningen ble vedtatt i EØS-komiteen den 13. juli 2012, ikrafttredelse 14. juli 2012.

Frekvensbåndet 790-862 MHz ("800 MHz-båndet") utgjør den øvre del av den digitale dividenden, frekvenser som frigjøres som følge av overgangen fra analoge til digitale sendinger i bakkenettet for fjernsynskringkasting. Kommisjonen understreket viktigheten av at 800 MHz-båndet åpnes for elektroniske kommunikasjonstjenester på en sammenhengende måte ved hjelp av harmoniserte tekniske bruksvilkår i sin meddelelse "Transforming the digital dividend into social benefits and economic growth".

Kommisjonens beslutning av 6. mai 2010 har til formål å harmonisere de tekniske vilkår for adgang til og effektiv utnyttelse av 800 MHz-båndet til jordbundne systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i EU.

Utpekelsen av 800 MHz-båndet vil være et viktig element i håndteringen av konvergensen mellom mobilkommunikasjon, fastnettkommunikasjon og kringkasting og avspeiler teknologisk innovasjon. Tjenester som tilbys i dette frekvensbåndet bør i hovedsak rettes mot sluttbrukeradgang til bredbåndskommunikasjon.

Kommisjonen har tidligere gitt CEPT (European Conference of the Postal and Telecommunications Administrations) i mandat å fastlegge hvilke tekniske vilkår som skal anvendes for 800 MHz-båndet. (Norge deltar aktivt i CEPT.) På denne bakgrunn utarbeidet CEPT fire rapporter (CEPT Reports 29, 30, 31 og 32) som beskriver de tekniske vilkårene for basestasjoner og terminaler som skal bruke frekvenser i 800 MHz-båndet. Slike harmoniserte tekniske vilkår, basert på optimale parametre for den mest sannsynlige bruken av frekvensbåndet, vil gi rom for store økonomiske besparelser uten vilkår om at en bestemt teknologi skal benyttes.

I CEPT Report 29 gis det veiledning om koordinering med naboland, hvilket er særlig viktig i sameksistensfasen dvs. den fasen der noen land har innført de nye tekniske vilkårene, mens andre fortsatt tillater at frekvensene benyttes til kringkasting. Det går frem av rapporten at CEPT legger til grunn at GE06-avtalen (the Final Acts of the International Telecommunication Union Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz) regulerer prosedyren for slike koordineringssaker mellom landene.

I CEPT Report 30 fremgår det at tekniske vilkår med minst mulig restriksjoner fastlegges ved spektrumsmasker (BEM - Block-Edge Masks) som er regulatoriske krav som tar høyde for risikoen for skadelig interferens mellom tilgrensende nett. Spektrumsmaskene er optimalisert med tanke på faste og/eller mobile kommunikasjonsnettverk som benytter FDD (Frequency-Division Duplexing) (frekvensdelt dupleksing) og/eller TDD (Time-Division Duplexing) (tidsdelt dupleksing). Bruken er dog ikke begrenset til dette. Det fremgår av Kommisjonens beslutning at det vil være mulig også å innføre forholdsmessige, nasjonale tiltak dersom det foreligger skadelig interferens eller der det er rimelig å anta at skadelig interferens kan oppstå.   

I CEPT Report 31 konkluderes det med at den foretrukne måte å få tilgang på frekvenser i 800 MHz-båndet er ved bruk av FDD, men at det vil være mulig å benytte andre metoder som beskrevet i CEPT Report 31 dersom formålet er a) å nå mål av allmenn interesse, b) å sørge for mer effektiv utnyttelse av frekvensressursene ved hjelp av en markedsbasert frekvensforvaltning, c) å sørge for mer effektiv utnyttelse av frekvensressursene ved delt frekvensbruk med eksisterende rettighetshavere i en sameksistensperiode, eller d) å unngå skadelig interferens, f.eks. ved koordinering med tredjeland (land utenfor EU og EØS).  

CEPT Report 32 gir en oversikt over potensielle frekvensbånd og innovative tekniske løsninger som kan være alternativer for PMSE-applikasjoner til dagens bruk av 800 MHz-båndet. PMSE er en forkortelse for Programme Making Special Event og typiske eksempler er trådløse mikrofoner og trådløse kameraer.

Det fremgår av fortalen til Kommisjonens beslutning at den ikke står i veien for bruken av 800 MHz-båndet til formål som offentlig sikkerhet og forsvar i visse medlemsstater. Og i den utstrekning sameksistens med en radioapplikasjon ikke er behandlet i CEPT-rapportene som angitt, kan passende vilkår for delt frekvensbruk fastsettes ut fra nasjonale hensyn.

I geografiske områder der koordinering med tredjeland vil kreve at parametrene i beslutningens vedlegg vil måtte avvikes, er medlemsstatene ikke forpliktet til å gjennomføre bestemmelsene i beslutningen, men det stilles i så fall krav til notifisering til Kommisjonen og kunngjøring om dette.

Vurdering

Beslutningen er viktig for å sikre en velutviklet bredbåndsinfrastruktur med høy kapasitet som vil være nødvendig for å legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv. Beslutningen vil også være viktig for å hindre at det oppstår skiller mellom tjenestetilbudet i distriktene og sentrale strøk når det innføres nye kommunikasjonsløsninger.  

Regjeringen kunngjorde i september 2009 at frekvensbåndet 790-862 MHz skal benyttes til moderne mobilkommunikasjonstjenester og mobilt bredbånd i hele landet. Frekvensene skal tildeles ved auksjon. 800 MHz-båndet er spesielt attraktivt for mobilkommunikasjon på grunn av beliggenheten mellom 200 MHz og 1000 MHz i frekvensspekteret, et område som anses for å være "indrefileten" av frekvenser for mobilteknologi som er tilgjengelig i dag. Gjennom denne tildelingen håper man på å oppnå et tilbud om gode og rimelige mobile bredbåndstjenester til hele befolkningen. Samferdselsdepartementet er således i gang med, i samarbeid med Post- og teletilsynet, prosessen med utarbeide det nødvendige grunnlaget for den forestående auksjonen. Et høringsnotat i denne forbindelse er blitt kunngjort (05.04.2011).  Aktørene og andre interesserte kunne i høringsperioden komme med sine innspill på de løsninger som ble foreslått, og som skal være i tråd med Kommisjonens beslutning av 6. mai 2010.  

Beslutningen er sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvenspolitikkbeslutningen. Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)2923
Rettsaktnr.: 2010/267/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF
Celexnr.: 32010D0267

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.11.2010
Frist returnering standardskjema: 10.01.2011
Dato returnert standardskjema: 07.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 128/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker