Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2010 av 5. oktober 2010 om godkjenning av lasalocid A natrium som tilsetningsstoff i fôr til kalkuner opp til 16 ukers alder (innehaver av godkjenningen Alpharma (Belgium) BVBA) og som endrer forordning (EF) nr. 2430/1999 ...

Commission Regulation (EU) No 874/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation of lasalocid A sodium as a feed additive for turkeys up to 16 weeks (holder of the authorisation Alpharma (Belgium) BVBA) and amending Regulation (EC) No 2430/1999...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et koksidiostatikum, som også er godkjent for bruk i Norge. Det er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling og livkylling og til kalkun inntil 12 ukers alder, etter direktiv 70/524/EØF (det gamle fôrtilsetningsstoffregelverket). Preparatet er nå søkt regodkjent til bruk i kalkunfôr, men nå for kalkun inntil 16 ukers alder. Regodkjenningen skjer i tråd med forordning (EF) nr. 1831/2003 (det nye fôrtilsetningsstoffregelverket). Preparatet får ved denne godkjenningen identifiseringsnr. 5 1 763 og klassifiseres i gruppen Koksidiostatika og histomonostatika. Godkjenningen er gitt til Alpharma (Belgia), med varighet til 26. oktober 2020.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det er også vurdert å ha ønsket effekt mot koksidier i kalkunbesetniger. Det er satt en nedre og en øvre grense for aktivt stoff i fôret til kalkuner på hhv 75 og 125 mg/kg fôr. Preparatet skal blandes inn i fôret i form av premiks, og det er ikke tillatt brukt i fôr som inneholder andre koksidiostatika. Ved merking av fôrvarer som inneholder preparatet, skal det stå at det er farlig for hester. Likeså at det inneholder ionoforer, og derfor ikke tilrådes brukt sammen med visse legemidler. Tilbakeholdstida for bruk av preparatet er satt til fem dager før slakting. Det er fastsatt grenser for største innhold av preparatet, MRL-verdier, i aktuelle animalske næringsmidler, og det henvises til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk aktive stoffer og klassifikasjon av dem for MRL-verdier i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Innehaveren av godkjenningen pålegges å etablere et overvåkingsprogram for mikrobiell resistens og for Eimeria spp.

Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas både ved sletting forskriftens vedlegg 1 og tilføyelse i vedlegg 2.

6. oktober 2010 presenterte Kommisjonen et "Corrigendum" til rettsakten. Det inneholder en rettelse av identifikasjonsnummeret preparatet har fått, og rettelsen er tatt inn i dette notatet.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Kalkunholdere kan trygt bruke fôr med koksidiostatika over lengre tid enn tidligere, og på den måten redusere faren for koksidiose i besetningen. Det er til fordel både for dyrehelsa og tilveksten hos kalkunene. Det kan også være gunstig for kalkunprodusentenes økonomi. Tilbakeholdelsesfristen på fem dager sikrer også mattryggheten.

Dette preparatet er blant de koksidiostatika som er tillatt brukt i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 874/2010
Basis rettsaktnr.: 2430/1999
Celexnr.: 32010R0874

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2010
Frist returnering standardskjema: 01.11.2010
Dato returnert standardskjema: 20.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.11.2010
Høringsfrist: 16.12.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen