Sikkerhet ved produkter i barns sovemiljø

Kommisjonsbeslutning 2010/376/EF om sikkerhetskrav som skal oppfylles i europeiske standarder for visse produkter i barns sovemiljø i henhold til direktiv 2001/95/EF...

Commission Decision on the safety requirements to be met by European standards for certain products in the sleep environment of children pursuant to Directive 2001/95/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.11.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Kommisjonsbeslutningen ble publisert i Den Europeiske Unions Tidende den 6. juli 2010 og trådte i kraft på tyvendedagen etter publiseringen, den 26. juli 2010.

Sammendrag av innhold

I 2006 bestilte Europakommisjonen en undersøkelse med formål å vurdere sikkerheten i forbindelse med en rekke barneartikler som ofte anvendes til spedbarn og småbarn fra 0 til 5 år. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med nasjonale standardiseringsorganer, forbrukerorganisasjoner, produktsikkerhetsorgansisasjoner, næringsdrivende og testlaboratorier. For valgte produkter ble det i forbindelse med undersøkelsen utarbeidet statistikker om ulykker og skader i EU og globalt. Det ble utført en fullstendig risikovurdering på grunnlag av de hyppigste risikoene og en vurdering av eksponeringsscenarier. Fem typer produkter ble på denne bakgrunn utvalgt med henblikk på ytterligere oppfølgning: barnemadrasser, sengekanter, barnesenger til opphenging, barnedyner og barnesoveposer. Nyfødte sover i gjennomsnitt minst 16 timer om dagen, og barn i 3-5 års alderen sover 11-13 timer om dagen. Inklusive våkne perioder tilbringer spedbarn og småbarn minst halvparten av døgnet i et sovemiljø i løpet av deres første fem leveår. Da spedbarn ofte forlates uten tilsyn i sovemiljøet i lengre peridoer i løpet av dagen og natten, skal produkter som brukes i sovemiljøet være sikre. Mellom 2005 og 2007 skjedde det i EU 17000 ulykker med barn fra 0 til 4 år, mens de lå i deres seng, viser tall fra den europeiske database over personskader (IDB). Ifølge den amerikanske kommisjonen for forbrukere og produktsikkerhet (Consumer Product Safety Commission - CPSC) er barnesenger og tilhørende produkter skyld i flere dødsulykker blant spedbarn enn noen andre barneartikler. Det finnes ingen europeiske standarder for de ovenfor nevnte fem produkttypene. Det er derfor i henhold til artikkel fire, nr. 1, litra a, i direktivet om alminnelige produktsikkerhet (APSD) (2001/95/EF) nødvendig å fastsette særlige krav til standarder, som skal utarbeides av standardiseringsorganene for å redusere risikoen i forbindelse med bruken av disse produktene. Når de relevante standarder foreligger, og forutsatt at Europakommisjonen beslutter å offentliggjøre referansen i Den Europeiske Unions Tidende i henhold til prosedyren i artikkel 4, nr. 2 i APSD, formodes barnemadrasser, sengekanter, barnesenger til opphengig, barnedyner og barnesoveposer, som er produsert i overensstemmelse med slike standarder, å tilfredsstille det alminnelige sikkerhetskrav i APSD for så vidt gjelder de sikkerhetskrav som er dekket av angjeldende standard. Kommisjonsbeslutningen inneholder definisjoner av produktene som omfattes. I vedlegg til kommisjonsbeslutningen fremgår de særlige sikkerhetskravene til produktene som de europeiske standardene skal oppfylle.

Merknader

Kommisjonsbeslutning 2010/376/EF anses for å være EØS-relevant og akseptabel. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Dersom Kommisjonen vedtar standardene når de foreligger og de publiseres i Den Europeiske Unions Tidende som beskrevet ovenfor, vil produktene som produseres i henold til relevant standard anses å oppfylle sikkerhetskravene i APSD på de områder standarden er dekkende. Det forutsettes at standarden gjøres til nasjonal (norsk) standard når den vedtas. Lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)  § 3 b oppstiller kriterier for vurdering av sikkerheten ved forbrukerprodukter og -tjenester. En eventuell vedtagelse og publisering av omhandlede standarder antas ikke å nødvendiggjøre lov- eller forskriftsendring.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/376/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0376

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.09.2010
Frist returnering standardskjema: 27.10.2010
Dato returnert standardskjema: 21.11.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: