CLP/2.ATP

Kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011 av 10. mars 2011 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger...

Commission Regulation (EU) No 286/2011 of 10 March 2011 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011 ble vedtatt 10. mars 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juni 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2012.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen) ble blant annet vedtatt for å gjennomføre FNs globale harmoniserte system (GHS) for klassifisering og merking av kjemikalier.

Klassifiseringskriteriene og merkebestemmelsene i GHS revideres regelmessig på FN-nivå. Den tredje reviderte utgaven av GHS ble vedtatt i desember 2008 av FNs ekspertkomite for transport av farlig gods og det globale harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (UNCETDG/GHS). Den omfatter blant annet endringer vedrørende bestemmelsene for tildeling av faresetninger og merking av små forpakninger, nye underkategorier for luftveis- og hudsensibilisering, revidering av klassifiseringskriteriene for skadelige langtidseffekter (kronisk toksisitet) for vannmiljøet og en ny fareklasse for stoffer og stoffblandinger som er skadelig for ozonlaget. På bakgrunnen av dette er det nødvendig å tilpasse de tekniske bestemmelsene og kriteriene i vedleggene til forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP til den tredje reviderte utgaven av GHS.

GHS gjør det mulig for myndighetene å vedta supplerende merkebestemmelser på etiketten for å beskytte personer som allerede er sensibilisert for et bestemt kjemisk stoff som kan fremkalle allergiske reaksjoner ved svært lave konsentrasjoner. Gjennom forordning (EU) nr. 286/2011 innføres det krav i CLP om at navnet på et slikt stoff skal fremkomme på etiketten selv om det forekommer i svært lave konsentrasjoner i en stoffblanding.

Videre endres terminologien i vedleggenes ulike bestemmelser, og visse tekniske kriterier endres også for å gjøre det enklere for både aktører og tilsynsmyndigheter å følge opp og håndheve bestemmelsene. Disse endringene gir en mer enhetlig og klarere tekst i regelverket.

Bestemmelsene i forordning (EU) nr. 286/2011 gjelder for stoffer fra og med 1. desember 2012 og for stoffblandinger fra og med 1. juni 2015. 

Merknader

Forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten. Forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP erstatter direktivene om klassifisering og merking av farlige stoffer (67/548/EØF) og klassifisering og merking av farlige stoffblandinger (1999/45/EF). Disse direktivene ble innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt å gjennomføre tilsvarende nye endringer i norsk regelverk, både i forhold til forbedringer knyttet til helse og miljø, og slik at berørt norsk industri og norske myndigheter har tilsvarende oppdatert regelverk å følge og håndheve. Ansvarlig myndighet (CA-myndighet) for CLP-regelverket i Norge er delt mellom Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011 er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0286/2011
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32011R0286

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.04.2011
Frist returnering standardskjema: 18.05.2011
Dato returnert standardskjema: 26.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.09.2011
Høringsfrist: 01.12.2011
Frist for gjennomføring: 16.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: